Prawa Podatnika w obliczu bieżącej sytuacji epidemiologicznej – ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

17-03-2020

Obecna sytuacja epidemiologiczna oraz związane z nią wejście w życie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych znacząco utrudniają, a niejednokrotnie uniemożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej. Jednocześnie, prawo podatkowe oraz wynikające z niego obowiązki, w szczególności natury finansowej, nie zostały na tę chwilę zawieszone (nie ma również opublikowanego projektu ustawy w tym zakresie). Oznacza to niejednokrotnie, że mimo zaistniałej sytuacji wymogi stawiane przez prawo mogą pozostać w skrajnym oderwaniu od sytuacji Podatników.

Nie oznacza to jednak, że nie ma instrumentów, które umożliwiłyby Podatnikom złagodzenie skutków obecnej sytuacji. Poniższe opracowanie ma na celu przybliżyć mechanizmy, które można wykorzystać do próby zmniejszenia obciążeń podatkowych.

Prawa podatnika do ulg podatkowych – odroczenie zapłaty/rozłożenie na raty.

Na wniosek podatnika, organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

 • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami zazwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatęprolongacyjną.Uprawnienie to wynika wprost z art. 67a Ordynacji Podatkowej który daje Państwu, jako podatnikom, prawo do ubiegania się o uzyskanie takiej formy ulgi.Co jednak najbardziej istotne w obecnej sytuacji:
  • przepis ten umożliwia odroczenie płatności podatku, a więc przy pozytywnej decyzjiorganu pozwala zapłacić podatek w momencie, w którym będzie to jużekonomicznie możliwe;
  • przepis ten umożliwia także rozłożenie zapłaty podatku na raty, zatem przy pozytywnej decyzji organu pozwala rozłożyć ekonomiczny ciężar podatku w czasie, a tym samym minimalizuje dolegliwość zobowiązań podatkowych w tym okresie;
  • przepis ten stosuje się wyłącznie na wniosek podatnika, zatem to Państwo musicie wystąpić do właściwego organu podatkowego z pismem wnoszącym o udzielenie takiej formy ulgi;
  • o odroczenie terminu zapłaty podatku bądź rozłożenie płatności na raty można wystąpić na gruncie zarówno podatku dochodowych (CIT i PIT), jak i podatku od towarów i usług.

Obecna sytuacja epidemiologiczna, przekładająca się na kondycję finansową znacznej części podatników, może uzasadniać powołanie się przez nich na ważny interes, który warunkuje możliwość otrzymania pozytywnej decyzji organu w zakresie przyznania ulgi.
Jednocześnie, skala ostatnich wydarzeń sprawia, że utrzymanie jak najlepszej kondycji gospodarki, a przez to tworzących ją przedsiębiorców, leży również w bezsprzecznym interesie publicznym.

Podkreślić należy jednak, że w swoim wniosku kierowanym do organu podatkowego nie powinni Państwo ograniczać się wyłącznie do ogólnego powołania się na panującą pandemię COVID-19 – uzasadnienie wniosku powinno wskazywać na konkretne przesłanki indywidualnej sytuacji podatkowej, które przekładać będą się na zasadność przyznania przez organ ulgi:

➢ w ramach uzasadnienia należy przedstawić sytuację majątkową podatnika i jego branży, obecny stan przedsiębiorstwa (zakres ciążących na podatniku zobowiązań, stan zatrudnienia przedsiębiorstwa) oraz opisać wpływ obecnej sytuacji na jej pogorszenie

➢ należy także wykazać negatywne skutki, jakie z dużym prawdopodobieństwem wystąpią w przypadku nieudzielenia ulgi podatkowej (np. utrata płynności finansowej, konieczność redukcji zatrudnienia przedsiębiorstwa, likwidacja działalności gospodarczej).

POBIERZ PEŁNY PORADNIK >>