Premia z zysku dla pracownika kosztem uzyskania przychodów w momencie jej wypłaty

03-12-2017

W wydanej w marcu 2016 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym wypłacana na rzecz pracowników premia z zysku uzyskanego przez spółkę stanowi koszt podatkowy, a koszt ten rozliczony zostać powinien w momencie wypłaty środków na rzecz pracownika.

Sprawa dotyczyła spółki, która to wypłacała nagrody dla pracowników (wraz ze składkami ZUS) wynikające z podziału zysku netto spółki za dany rok obrotowy. Do tej pory, nagrody nie były uwzględniane w kosztach uzyskania przychodów spółki. Zdaniem spółki, jest ona jednak uprawniona do zaliczenia tego rodzaju wydatku w koszty uzyskania przychodów, a momentem zaliczenia kosztu, zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 4g, powinien być moment dokonania wypłaty.

Organ potwierdził takie stanowisko spółki w tym zakresie. Podkreślił przy tym, że wszelkiego rodzaju nagrody i premie są swego rodzaju wynagrodzeniem za dobrze wykonaną pracę, czego wynikiem jest osiągnięty dochód, który następnie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednocześnie mają one charakter motywujący i służą osiągnięciu lepszych wyników w następnych okresach. Analiza wyłączeń zawartych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT prowadzi przy tym do wniosku, że przepisy nie przewidują wprost wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów nagród z dochodu po opodatkowaniu. Organ podkreślił również, że przepisem właściwym do kwalifikacji momentu rozliczenia kosztu jest przepis art. 15 ust. 4g ustawy o CIT, dotyczący należności pracowniczych. Stają się one kosztem w roku, w którym nastąpiła wypłata nagrody.

interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 marca 2016 r., znak IBPB-1-2/4510-907/15/MS