Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Od premii za sukces prawnika można odliczyć VAT

03-12-2017

Po korzystnym dla podatnika wyroku WSA w Łodzi Dyrektor tamtejszej Izby Skarbowej ostatecznie potwierdził stanowisko, zgodnie z którym podatnicy mają prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wypłacaną na rzecz prawnika premią za sukces w prowadzonym postępowaniu (tzw. success fee). Interpretacja została jednak wydana po prowadzonym uprzednio dwukrotnie (przed NSA i WSA) sporze z organem.

W przedmiotowym stanie faktycznym spółka prowadziła spór z organami podatkowymi w zakresie prawidłowości rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawiłość sporu skłoniła spółkę do skorzystania z pomocy radcy prawnego. Stała współpraca z radcą obejmowała wypłatę zasadniczego wynagrodzenia oraz premii za osiągnięty w postępowaniu sukces liczony procentowo od kwoty zwrotu należności przez Urząd Skarbowy. Zdaniem spółki, od całości wypłacanego wynagrodzenia miała ona prawo do odliczenia kwoty naliczonego podatku VAT.

Na pierwszym etapie postępowania, organ nie uznał prawa podatnika do odliczenia podatku od części wynagrodzenia obejmującego premię za sukces nie uznając związku takiego wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą spółki. Sprawa trafiła ostatecznie do WSA. Sąd uznał, iż wydatki na obsługę prawną są związane z prowadzoną działalnością spółki. Treść wyroku zmusiła organ do zmiany stanowiska w tym zakresie. Ostatecznie potwierdził on, iż że podatek naliczony, wynikający z dodatkowego wynagrodzenia, wypłacanego na warunkach uzgodnionych przez obie strony umowy pełnomocnictwa stanowi element zakupionej usługi prawniczej i podlega odliczeniu w trybie art. 86 ust.1 cytowanej ustawy o VAT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 grudnia 2015 r., znak IPTPP1/443-151/12-5/15/S/MW