Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT

05-03-2015

1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie istotna zmiana w przepisach ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych. 11 listopada br. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał uchwaloną 24 października ustawę nowelizującą.

Nadchodzące zmiany przewidują „rewolucję” w sposobie opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez twórców i artystów. Obecnie korzystają oni z ryczałtowych 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu przeniesienia lub korzystania z praw autorskich. Ponadto, podatnik ma możliwość zastosowania wyższych niż 50% kosztów uzyskania przychodu, o ile udokumentuje, iż faktycznie poniesione przez niego koszty były wyższe niż wynikające z zastosowania ww. normy procentowej. Z kolei w projekcie nowelizacji zaproponowano ograniczenie zastosowania ryczałtowych 50% kosztów uzyskania przychodu, wprowadzając limit, który wyniesie 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 42 764 zł. Z uzasadnienia do nowelizacji wynika, iż powyższy limit będzie dotyczył dochodów uzyskiwanych w roku podatkowym zarówno w ramach stosunku pracy jak i umów cywilnoprawnych. W praktyce oznacza to, iż 50% koszty uzyskania przychodów nie będą miały zastosowania do wszystkich przychodów (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne) w wysokości przekraczającej kwotę 85.528 zł. Należy jednak zaznaczyć, że nowelizacja zakłada dodanie art.10a utrzymującego zasadę, iż jeżeli podatnik (twórca lub artysta) udowodni, że faktycznie poniesione przez niego koszty były wyższe niż koszty zryczałtowane, to zostaną one uwzględnione w podanej przez niego kwocie. Natomiast, twórcy, których roczne przychody z przeniesienia praw autorskich nie przekroczą 85.528 zł nadal będą mogli stosować ryczałtowe 50% koszty podatkowe.

Kolejną istotną zmianą jest modyfikacja ulgi internetowej. Zgodnie z obowiązującymi do końca 2012 r. regulacjami, podatnik może zmniejszyć podstawę opodatkowania o wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Celem wprowadzenia możliwości odliczenia tej kwoty była rekompensata użytkownikom Internetu za podniesienia stawki podatku VAT z 7% do 22%, co stało się konieczne w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i ujednoliceniem przepisów podatkowych. W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej podkreślano, że skoro ceny usługi internetowej znacznie spadły ze względu na dynamiczny rozwój i powszechność korzystania z Internetu, ulga przewidziana w art.26 ust1 pkt6a straciła na znaczeniu. Początkowo projekt zakładał całkowitą likwidacje ulgi i zapis jej wykreślenia znalazł się w ustawie uchwalonej przez Sejm. Natomiast Senat nie widział konieczności znoszenia ulgi i wprowadził poprawkę dodając po ustępie 6g w artykule29, ust.6h. Według nowego przepisu, ulga przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał on z odliczenia.

Wydaje się, że dla polskich podatników najistotniejsza zmiana w ustawie nowelizującej to nowe zasady przyznawania ulgi prorodzinnej. Należy podkreślić, że dotychczasowe uregulowania nie różnicowały wysokości ulgi ani w zależności od ilości dzieci, ani od wysokości osiąganego dochodu – ulga przysługiwała w stałej wysokości 92,67 zł miesięcznie (rocznie kwota ta wynosiła 1112,04 zł). Natomiast rządowy projekt ustawy (w takiej samej formie zaakceptowany przez Sejm oraz z niewielkim zmianami przez Senat) zakłada likwidację ulgi dla podatników posiadających jedno dziecko, jeżeli osiągnęli w roku podatkowym dochód powyżej 112.000 zł – niezależnie od tego, czy podatnik pozostaje lub nie w małżeństwie. Sytuacja podatników z dwójką dzieci zasadniczo nie ulegnie zmianie – nadal będą mięli prawo do ulgi w wysokości 92,67 zł za każde dziecko. Według uzasadnienia projektu, jednym ze sposobów radzenia sobie z niekorzystną sytuacją demograficzną kraju jest zwiększenie ulgi dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci. Na nowelizacji skorzystają więc rodziny wielodzietne. Nowa ulga będzie wynosić: na trzecie dziecko 1/4, a na czwarte dziecko odpowiednio 1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej. Nowelizacja zakłada również dodanie do art. 27f ustawy PIT ustępów od 2a do 2d, w których określono: co obejmuje dochód brany pod uwagę przy ustalaniu ulgi oraz jakie kategorie osób nie są w rozumieniu ustawy podatnikami pozostającymi w związku małżeńskim.