Procedura administracyjna 2017 – zmiany na korzyść obywatela?

03-12-2017

Z końcem maja 2017 r. w życie weszły przepisy nowelizujące m. in. Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z zapewnieniami projektodawców, zmiany mają przyczynić się do ograniczenia przewlekłości postępowań administracyjnych oraz ułatwienia współpracy obywatela z organami państwa.

Obowiązujące od 1 czerwca regulacje śmiało określić można mianem rewolucyjnych. Na ich podstawie modyfikacjom uległy bowiem nawet niektóre zasady ogólne postępowania administracyjnego – można wskazać w tym miejscu m. in. zasadę pogłębiania zaufania obywateli do władzy publicznej (art. 8 KPA), która na gruncie nowelizacji uzupełniona została o zasadę stosowania się organów do utrwalonych praktyk rozstrzygania spraw. Nowością jest również wprowadzenie do kodeksu zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony (art. 7a KPA, por. też 81a KPA) oraz zasady współdziałania organów administracji publicznej w toku postępowania administracyjnoprawnego (art. 7b KPA).

Nowe przepisy wprowadzają także nowe instytucje postępowania administracyjnego, które mają doprowadzić do jego usprawnienia, takie jak milczące załatwienie sprawy, tryb postępowania uproszczonego, czy też uprawnienie strony do oficjalnego „ponaglenia” organu niezałatwiającego sprawy w terminie. Warto zwrócić uwagę również na nową konstrukcję mediacji w postępowaniu administracyjnym, której cel stanowić ma wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych konkretnej sprawy, a także dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody. Dla podatników interesujący może wydać się fragment uzasadnienia projektu omawianej ustawy nowelizacyjnej, gdzie podkreślono, iż „Kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej, przygotowane przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego, przewidują wprowadzenie mediacji podatkowej”.