Prowadzenie działalności w miejscu zamieszkania nie wyklucza prawa do odliczenia

08-07-2015

Wyrok w Warszawie z dnia 18 czerwca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3275/14

   W wydanym wyroku WSA w Warszawie poddał krytyce założenia organów podatkowych, zgodnie z którymi umiejscowienie siedziby przedsiębiorcy w miejscu jego zamieszkania uprawdopodabnia, iż przedsiębiorca ten wykorzystywać będzie pojazd samochodowy również do celów prywatnych, tracąc prawo do pełnego odliczenia podatku VAT.

   Sprawa dotyczyła spółki korzystającej z usług podwykonawców prowadzących własne działalności gospodarcze. Spółka udostępnia podwykonawcom wynajmowane przez nią samochody które służą jedynie do przejazdów związanych z działalnością gospodarczą – wykonywaniem usług na rzecz spółki. Podwykonawcy zobowiązani zostali do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy o VA, wyłączone zostało ich prawo do korzystania z pojazdów do celów prywatnych.

   W związku z powyższym, Spółka stanęła na stanowisku, iż ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT, a bez znaczenia pozostaje fakt, iż siedziba działalności gospodarczej podwykonawcy w niektórych przypadkach znajduje się w miejscu jego zamieszkania. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie był jednak odmiennego zdania, podkreślając, iż we wskazanym przypadku nie można wykluczyć prywatnego użytku pojazdów przez podwykonawców. WSA w Warszawie uchylił interpretację podkreślając, iż prawo do odliczenia całej kwoty podatku VAT zależy od dwóch warunków – jeżeli posób wykorzystania pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach (regulaminie) używania, musi wykluczać ich użycie do celów prywatnych oraz fakt, iż musi to zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu. Jako, że oba warunki zostały w tej sprawie spełnione, organ nie może z góry założyć, iż parkowanie pojazdu pod miejscem zamieszkania prowadzi do pozagospodarczego użytku pojazdu. Fakt ten może zostać wykazany jedynie w późniejszym postępowaniu dowodowym.