Przelew pieniędzy od rodzeństwa bez podatku od spadków i darowizn

08-07-2015

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 czerwca 2015 r., znak IBPB-2-1/4515-6/15/MD

   W przedłożonym we wniosku stanie faktycznym brat Wnioskodawczyni, który pozostaje w związku małżeńskim z obowiązującą wspólnotą majątkową zamierza przekazać Wnioskodawczyni darowiznę pieniężną, wyższą niż kwota wolna od podatku. Darowizna nastąpi z majątku wspólnego brata i jego żony i odbędzie się na podstawie pisemnej umowy darowizny zawartej między Wnioskodawczynią i bratem, na co żona brata wyraża zgodę. Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość, czy taka darowizna podlega zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn.

   Zdaniem Wnioskodawczyni, darowizna taka podlega zwolnieniu, gdyż brat należy do tzw. grupy zerowej od których nabycie, pod warunkiem dokonania zgłoszenia do US, podlega zwolnieniu od opodatkowania. Wnioskodawczyni podniosła, iż ustawa nie rozróżnia darczyńców pod względem stanu cywilnego, darowizna z majątku wspólnego brata podlega więc też zwolnieniu.

   Organ podzielił argumentację Wnioskodawczyni. Organ potwierdził, iż darowizna środków pieniężnych brata na rzecz siostry (Wnioskodawczyni), tj. osoby wymienionej w zamkniętym katalogu określonym w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, będzie w całości korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a powołanej ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli zostaną spełnione łącznie warunki wymienione w powołanych wyżej przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn.

   Dla rozstrzygnięcia pozostawał bez wpływu fakt, że darowana kwota środków pieniężnych będzie pochodzić z majątku wspólnego brata Wnioskodawczyni i jego żony, fakt ten wywołuje bowiem skutki jedynie w zakresie prawa rodzinnego.