Przy uldze mieszkaniowej najpierw zbycia, a potem nabycia

03-12-2017

Nabycie nowej nieruchomości przed zbyciem starej nie pozwoli na skorzystanie ze zwolnienia w PIT dla wydatków na cele mieszkaniowe. Takie wnioski płyną z lipcowej interpretacji dyrektora katowickiej Izby Skarbowej.

W analizowanym stanie faktycznym, w związku z orzeczeniem rozwodu pomiędzy wnioskodawczynią a jej mężem została zawarta ugoda sądowa, na mocy której wnioskodawczyni została przyznana własność nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącym do orzeczenia rozwodu składnik majątku objętego ustawową wspólnością majątkową małżonków z jednoczesnym obowiązkiem uiszczania spłat na rzecz byłego małżonka. Po kilku miesiącach wnioskodawczyni dokonała odpłatnego zbycia innej nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia po swoim ojcu, a Wnioskodawczyni wykazała w złożonym zeznaniu kwotę dochodu ze sprzedaży nieruchomości zwolnioną z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Argumentowała, iż kwota ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości spożytkowana została na spłatę męża.

Wnioskodawczyni zastanawiała się, czy zasadnie skorzystała ze zwolnienia. Organ podatkowy w wydanej interpretacji stwierdził, iż wnioskodawczyni nie miała w przedmiotowej sprawie prawa do zastosowania zwolnienia. Jak podkreślił organ, w rozpatrywanej sprawie nabycie udziału w nieruchomości w wyniku podziału majątku wspólnego miało miejsce przed sprzedażą nieruchomości nabytej w drodze spadku. Tymczasem z przepisów ustawy o PIT wynika, że warunkiem uznania za własne cele mieszkaniowe poniesionych wydatków jest aby zarówno środki ze sprzedaży (wydatek) jak i samo nabycie (przeniesienie prawa własności) nastąpiły nie wcześniej niż w dniu sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku, z której to sprzedaży dochód ma być zwolniony z opodatkowania. Nabycie, jak i wydatki związane z tym nabyciem winny być dokonane po sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku po ojcu.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 lipca 2016 r., znak IBPB-2-2/4511-472/16/NG