Remont lokalu wynajmowanego od Towarzystwa Budownictwa Społecznego to nie cel mieszkaniowy

03-12-2017

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania na remont innego lokalu, wynajmowanego od TBS nie stanowi przeznaczenia kwoty na własny cel mieszkaniowy i nie uprawnia do zastosowania ulgi podatkowej. Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w wydanej w dniu 10 maja 2016 r. interpretacji.

Sprawa dotyczyła podatnika, który dokonał sprzedaży odziedziczonego wcześniej mieszkania. Środki ze sprzedaży przeznaczone zostały na remont użytkowanego na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Zdaniem podatnika, dochód uzyskany uprzednio z odpłatnego zbycia nieruchomości, przeznaczony następnie na remont mieszkania w TBS jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się organ podatkowy w wydanej interpretacji. Organ podkreślił, iż przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) wskazują, że za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego. W obliczu powyższych przepisów nie ma (zdaniem organu) racji podatnik twierdzący, że dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości przeznaczony na remont mieszkania w TBS jest zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 maja 2016 r., znak IBPB-2-2/4511-278/16/MZM