Rozliczenia wewnętrzne w konsorcjum bez VAT.

03-03-2015

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2014 r., sygn. III SA/Wa 2671/13

W wydanym orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny pochylił się nad zagadnieniem opodatkowania podatkiem od towarów i usług wewnętrznych rozliczeń w ramach istniejącego konsorcjum spółek. Sąd potwierdził, iż wewnętrzne rozliczenie przychodów i kosztów w wewnętrznie obowiązującym stosunku, jaki wiąże uczestników konsorcjum, nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług w rozumieniu ustawy o podatku VAT, a co za tym idzie opodatkowaniu na podstawie ustawy tej nie podlega.
Sprawa dotyczyła stanu faktycznego, w ramach którego to grupa spółek zawarła umowę, z mocy której utworzono z konsorcjum celem wspólnego wykonania przez partnerów projektu. Faktury zewnętrzne, dotyczące kosztów realizacji projektu, wystawiane były na tzw. lidera konsorcjum, który to następnie dzielił koszty na pozostałych uczestników.
Zdaniem spółki, wyrażonym we wniosku o interpretację, rozliczenia finansowe pomiędzy partnerami nie stanowią ani dostawy towarów ani świadczenia usług, dokumentowane więc być powinny innymi dokumentami księgowymi – notami uznaniowymi i obciążeniowymi, nie zaś fakturami VAT. Przeniesienie to ma przy tym charakter czysto techniczny i służy odzwierciedleniu przychodów oraz kosztów każdego partnera stosownie do jego udziału w projekcie. Na poparcie swojego stanowiska spółka powołała się na wyrok WSA (I Sa/Po 880/11), utrzymany następnie w mocy przez NSA (IFSK1128/12).
Organy podatkowe dwukrotnie nie zgodziły się ze stanowiskiem spółki, sprawa trafiła więc na wokandę sądu administracyjnego. Ten zaś potwierdził stanowisko spółki, iż czynności takie nie są czynnościami odpłatnymi, a co za tym idzie nie podlegają podatkowi VAT.