Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Ten sam sędzia może orzekać w odrębnych sprawach dotyczących dwóch podatków w jednej firmie

03-12-2017

Orzekanie w przedmiocie zobowiązań w podatku dochodowym nie wyłącza sędziego od rozpatrzenia sprawy dotyczącej zobowiązań w podatku od towarów i usług w tym samym podmiocie. Tego rodzaju wątpliwości rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w jednym z ostatnich wyroków.

Spór w zaistniałej sprawie dotyczył wykładni przepisu art. 18 par. 1 pkt 6a prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z tym przepisem, sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach dotyczących skargi na decyzję albo postanowienie, jeżeli w prowadzonym wcześniej postępowaniu w sprawie brał udział w wydaniu wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie.

NSA w sposób jasny wyjaśnił, że przepis ten nie ma zastosowania do sytuacji, gdy ten sam sędzia orzeka w dwóch odrębnych postępowaniach dotyczących różnych podatków nawet, jeżeli dotyczą one tego samego podmiotu. Sąd przyznał, iż zakres podmiotowy obu spraw pokrywa się – dotyczą wszak one tej samej firmy. Przedmiot obu spraw jest jednak zupełnie inny, dotyczy on bowiem dwóch odrębnych regulacji prawnych. Taka sytuacja nie daje podstaw do wyłączenia sędziego na podstawie wskazanego powyżej przepisu.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 sierpnia 2016 r., sygn. I FSK 51/15