Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Sejm uchwalił zmiany w Ordynacji podatkowej

02-10-2015

   Sejm uchwalił pakiet wchodzący w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. zmian w ustawie Ordynacja podatkowa. Zmiany obejmują m.in. wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. W uzasadnieniu do projektu ustawy możemy przeczytać, iż „wprowadzenie przedmiotowej zasady zwiększy ochronę praw podatnika przede wszystkim w zakresie wykładni prawa poprzez ograniczenie negatywnych skutków nieprecyzyjnego formułowania przepisów przez ustawodawcę”. Jednocześnie jednak komentatorzy zastrzegają, że „zasady in dubio pro tributario nie należy odczytywać jako nakazu skierowanego do organów podatkowych, by od chwili wejścia w życie tego przepisu zaczęły działać antyfiskalnie”.

   Zmiany w art. 12 § 6 Ordynacji Podatkowej wprowadzają zapis, zgodnie z którym obowiązujący podatnika termin dokonania określonej czynności podatkowej będzie uznawany za zachowany również w przypadku, gdy odpowiednie pismo zostanie nadane w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej. Art. 18c Ordynacji podatkowej w nowym brzmieniu przewiduje nowy tryb wyznaczenia właściwości organów podatkowych do przeprowadzenia konkretnych postępowań lub kontroli. Minister Finansów będzie mógł wyznaczyć konkretny organ, których będzie właściwy dla podatników o różnej właściwości miejscowej w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub konieczność zabezpieczenia dowodów jego popełnienia. Wskazana regulacja ma służyć podniesieniu efektywności przeprowadzanych postępowań i kontroli.

Pakiet zmian wejdzie w życie w styczniu 2016 r.