Sfinansowane przez pracodawcę zajęcia antystresowe nie stanowią przychodu pracownika

03-12-2017

W wydanej w dniu 10 grudnia 2015 r. interpretacji indywidualne Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, iż sfinansowane przez pracodawcę dla pracowników zajęcia antystresowe nie stanowią przychodu ze stosunku pracy dla pracownika uczestniczącego w zajęciach.

Sprawa dotyczyła towarzystwa funduszy inwestycyjnych zatrudniającego grupę pracowników szczególnie narażonych na stres. Towarzystwo wskazało, iż na wszystkich stanowiskach dochodzi do obciążenia nerwowo – psychicznego związanego z dużą odpowiedzialnością, decyzyjnością i koniecznością podejmowania szybkich i trudnych decyzji, stresem, obciążeniem wzroku, układu szkieletowo – kostnego. W związku z powyższym, na podstawie art. 226 Kodeksu pracy oraz przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, po przeprowadzeniu analiz specjalistycznych, wnioskodawca postanowił zorganizować dla pracowników zajęcia antystresowe. Powziął przy tym wątpliwość, czy wartość zajęć powinna stanowić na podstawie art. 12 ustawy o PIT przychód pracownika. Zdaniem wnioskodawcy, w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13 świadczenie to nie powinno stanowić przychodu podatkowego.

Stanowisko wnioskodawcy znalazło potwierdzenie w wydanej interpretacji. Organ podkreślił, iż za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które zostały spełnione za zgodą pracownika (dobrowolne), zostały spełnione w jego interesie i przyniosą mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku oraz korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi. W konsekwencji, zdaniem organu zajęcia antystresowe nie generują po stronie pracownika przychodu do opodatkowania. Wydatki ponoszone są bowiem w interesie pracodawcy, a co za tym idzie pracownicy nie otrzymują od Wnioskodawcy jakiegokolwiek przysporzenia.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2015 r., znak IPPB4/4511-1265/15-3/JK