Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Śmierć małżonka a możliwość sprzedaży mieszkania

03-03-2015

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 września 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 716/14

Czy podatniczka, która nabyła nieruchomość wraz z mężem do wspólności majątkowej nabywa ją ponownie z chwilą śmierci męża? Na to pytanie odpowiedział WSA w Gdańsku w wyroku z 9 września 2014 r. Podatniczka w 1994 r. kupiła razem z mężem mieszkanie do majątku wspólnego. Jej mąż zmarł w 2007 r., a dwa lata później, wdowa sprzedała wspólny lokal.
W 2013 r. naczelnik  urzędu skarbowego wydał decyzję, zgodnie z którą zobowiązał kobietę do zapłaty 17 tys. zł  zaległego podatku dochodowego, ponieważ uznał, że sprzedała nieruchomość przed upływem terminu zwalniającego z podatku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości, jeśli nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.
Naczelnik urzędu skarbowego twierdził, że w 1994 r. podatniczka stała się właścicielką tylko połowy mieszkania, a drugą połowę uzyskała dopiero w 2007 r. na skutek dziedziczenia po zmarłym mężu.  A, jako że podatniczka w 2009 r. sprzedała nieruchomość, to powstał obowiązek podatkowy w PIT  odnośnie połowy mieszkania. Podatniczka, po niekorzystnej decyzji Izby Skarbowej, odwołała się do WSA argumentując, że zbyła mieszkania po 5 latach od nabycia, które nastąpiło już w 1994 r.
Tę argumentację podzielił WSA. Stwierdził, że nie można się zgodzić z tym, że wdowa lub wdowiec nabywa w drodze spadku po raz drugi udział w tej samej nieruchomości. Wynika to z istoty wspólności majątkowej małżeńskiej, w której nie można wyodrębnić przypadającego każdemu z małżonków udziału w nieruchomości podczas pierwotnego, wspólnego jej nabycia.

Pełną treść orzeczeń można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej NSA: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/