Spór przed NSA o opinie zabezpieczającą rozstrzygnięty na korzyść podatników – bez obszernego uzasadnienia fiskus nie może odrzucić wniosku o wydanie opinii!

23-05-2019

Nie tak dawno zakończył się spór o odmowę wydania opinii zabezpieczającej w sprawie stosowania przepisów o unikaniu opodatkowania. Prawomocnym wyrokiem z dnia 31 stycznia 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że organ podatkowy powinien badać czy planowana przez podatnika transakcja jest zasadna ekonomicznie i gospodarczo, a nie dążyć do maksymalizacji jej opodatkowania. Ponadto, NSA podkreślił, że odmawiając podatnikowi wydania opinii zabezpieczającej fiskus powinien wyczerpująco wyjaśnić w jakim zakresie jego działanie jest sztuczne oraz skrupulatnie przedstawić w jakim stopniu przepis art. 119a ordynacji podatkowej znajduje zastosowanie do przedstawionego stanu faktycznego.

W danej sprawie, podatnik wystąpił o wydanie opinii zabezpieczającej w zakresie restrukturyzacji spółki. Otóż, chciał on dokonać przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową. Podział spółki miał nastąpić poprzez jej wydzielenie, a następnie końcowe przekształcenie.

Z korzyścią dla podatników sąd orzekł, że podatnik nie ma obowiązku maksymalizacji swojego zobowiązania podatkowego, w związku z czym podział przez wydzielenie nie będzie stanowić działania sztucznego. Ponadto, czynność podziału przez wydzielenie przewidziana jest przepisami art. 529 §2 k.s.h. w zw. z art. 528 §1 k.s.h., co świadczy o jej legalności.

Mając na uwadze powyższe, organ podatkowy powinien dokonać obszernej analizy czy przesłanki zasadności ekonomicznej i gospodarczej w danej transakcji są mało znaczące oraz czy dokonywana przez podatnika czynność jest sprzeczna z celem ustawy.

Dana sprawa stanowi potencjalny parasol ochronny dla podatników starających się o opinię zabezpieczająco. Wynika to z faktu, że uniemożliwia fiskusowi działania cechującego się pobieżnym analizowaniem przedstawianych mu spraw.

W przypadku dalszych pytań, zachęcamy do kontaktu z ekspertami MISP.