Sportowcy i artyści mogą opłacać podatek dochodowy liniowo.

03-03-2015

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r., (znak DD2/033/30/KBF/14/RD-47426)

    W wydanej interpretacji ogólnej Minister Finansów stanął na stanowisku, iż, artyści, sportowcy i naukowcy mogą opodatkować 19 procentową stawką podatku dochodowego przychody z działalności wykonywanej osobiście, uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wcześniejsze orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych nie było w tej kwestii jednomyślne, Minister powziął więc decyzję o ujednoliceniu wykładni przepisów w tym zakresie.
Interpretacja ta wpisuje się w linię wykładni, przyjętą już wcześniej przez Ministra. W listopadzie 2013 r. Minister rozważał niemal identyczny problem dotyczący pełnomocników procesowych z urzędu: adwokatów,  radców prawnych, doradców podatkowych czy rzeczników patentowych. W wydanej pod znakiem DD3/033/181/CRS/13/RD?90955/13 interpretacji ogólnej Minister uznał wtedy, iż  kwalifikacja wynagrodzenia pełnomocników procesowych z urzędu z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej do odpowiedniego źródła przychodów zależy od formy prawnej, w jakiej wykonują oni zawód. Przychody uzyskiwane z tego tytułu mogą przy tym zostać zaliczone do źródła przychodów z działalności gospodarczej, mimo iż literalne brzmienie przepisów ustawy o PIT zalicza je do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.
Minister nie znalazł podstaw do innego traktowania pełnomocników  oraz osób należących do innych grup zawodowych, objętych wydaną w kwietniu 2014 r. interpretacją ogólną. W ich przypadku również istnieje możliwość zaliczenia w poczet przychodów z wykonywanej działalności gospodarczej również przychodów, które zgodnie z językową wykładnią przepisów mogą zostać zakwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.