Spotkanie z ekspertem podczas webinaru – poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

16-04-2020

Czy przy dofinansowaniu z FGŚP, konieczne jest utrzymanie zatrudnienia przez jakiś okres?

ODP: Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika: w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń, oraz w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń.

Czy można skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS oraz np. pożyczki

ODP: Tarcza nie przewiduje ograniczenia połączenia pożyczki ze zwolnieniem z ZUS

Jak powinien wyglądać wybór przedstawicieli w przypadku zakładu zamkniętego z uwagi na COVID? Zatrudnionych na umowie o prace i zlecenie jest łącznie 6 osób i nigdy wcześniej nie dochodziło do wyboru przedstawicieli.

ODP: W sposób przyjęty u danego pracodawcy, w przypadku nieobecności pracowników w zakładzie: np. ankieta on line

Czy jeżeli firma zatrudnia 2 osoby to czy porozumienie można zawrzeć z tymi osobami bez konieczności przeprowadzania wyborów przedstawicieli?

ODP: Dla uzyskania dofinansowania konieczne jest zawarcie porozumienia, sugerowałabym po prostu zawrzeć je z tymi dwoma osobami

Czy stomatolog – rezydent będący obecnie na urlopie macierzyńskim prowadzący jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą może ubiegać się o świadczenie postojowe? We wniosku o świadczenie postojowe jest oświadczenie o nie podleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

ODP: Warunkiem formalnym jest niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu

Czy jeśli mamy pracownika na 0,6 etatu i przyjęliśmy rozwiązanie, że obniżamy wymiar czasu pracy o 20%, to tej osobie nie możemy obniżyć? W załączniku dostępnym na stronie rządowej nie przyjmuje takiego pracownika

ODP: Możemy obniżyć o 20%, ale nie możemy obniżyć poniżej 1/2 etatu

Czy jeśli podpisaliśmy porozumienia z jednym przedstawicielem to jest ono nieprawidłowe i musimy wyłonić przynajmniej dwóch?

ODP: Porozumienie zawarte z 1 przedstawicielem nie spełnia wymogów formalnych z Tarczy

Czy wniosek o zwolnienie z opłacania składek może złożyć osoba prowadząca działalność gospodarczą, zgłoszona tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ ubezpieczenie społeczne posiada z innego tytułu?

ODP: Tak, jeśli spełnione warunki uzyskania zwolnienia.

W jaki sposób powinniśmy w porozumieniu obniżyć „etat” zleceniobiorcom aby skorzystać z dofinansowania zatrudnienia 20/40/40?

ODP: Wskazujemy grupy pracowników objętych obniżeniem, okres, na jaki obniżenie wprowadzamy.

Czy jest możliwe obniżenie im o 20% wynagrodzenia w systemie 20/40/40?

ODP: Kwestię obniżenia wynagrodzenia w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy powinniśmy ująć w porozumieniu, zasadne i logiczne jest obniżenie proporcjonalne

W jaki sposób należy wyliczyć wynagrodzenie przy postoju ekonomicznym- czy analogicznie jak art. 81 KP?

Tarcza mówi wyłącznie o wynagrodzeniu, nie wskazując czy chodzi o normalne czy wynikające z osobistego zaszeregowania.

Czy pożyczka dla zatrudniających zleceniobiorców jest możliwa?

ODP: Pożyczka 5000 PLN jest skierowana wyłącznie do przedsiębiorców

Czy można otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę od 02.03.2020?

ODP: Tarcza nie przewiduje w kontekście dofinansowania, limitu czasowego zawarcia umowy o pracę

ZPCh jest wyłączony spod jakichkolwiek dofinansowań z tarczy z tyt. zatrudniania pracowników/ w tym ZUS z racji dofinansowania z PFRON?

ODP: Tarcza wyraźnie nie wyłącza z dofinansowań ZPCH, ale ogranicza dofinansowanie w zakresie pracowników, na których uzyskano dofinansowanie z innych źródeł

Porozumienie z 1 przedstawicielem – prośba o wskazanie zapisu w Tarczy, który to reguluje

ODP: Art 15g ust. 11 pkt 4 ustawy o COVID: przedstawicieLE pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa; w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielAMI pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.

Czy art. 15zp (o zwrocie wpłaconych środków) będzie miał zastosowanie w przypadku, gdy firma (zleceniodawca) zleciła organizację imprezy integracyjnej dla swoich klientów firmie eventowej (i wpłaciła zaliczkę) i to właśnie zleceniodawca (a nie firma eventowa) zrezygnował z organizacji tej imprezy z uwagi na koronawirusa?

ODP: Przepis o 180 dniowym terminie zwrotu świadczeń dotyczy obu stron umowy. Ważne jest jednak to kiedy umowa została zawarta i kiedy nastąpiło jej rozwiązanie

Art. 15zzr ust. 1 stanowi o przepisach prawa ADMINISTRACYJNEGO, a nie cywilnego. Dlaczego ustawodawca nie objął nim przepisów prawa cywilnego ani gospodarczego ?

ODP: Także liczę że ta wątpliwość zostanie rozstrzygnięta i właściwie zaadresowana w kolejnej ustawie o tarczy antykryzysowej