Sprzedaż gruntu w całości lub w części a podatek VAT

05-03-2015

Osoba sprzedająca grunt w całości lub części, nie jest zobligowana do opodatkowania tej sprzedaży podatkiem VAT jeżeli następuje ona z majątku prywatnego i nie ma charakteru działalności gospodarczej. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w inetrpretacji z dnia 13 marca 2013 r. (znak IPTPP2/443-4/13-4/PR) wyjaśnił, że sprzedażgruntu co prawda stanowi odpłatna dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT (a więc co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem VAT), ale tylko wówczas kiedy sprzedaż ta zostaje dokonana przez podmiot mający status podatnika VAT z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w tym konkretnym przedmiocie. Dla oceny konsekwencji podatkowych na gruncie ustawy o VAT istotne jest zatem określenie czy sprzedaż gruntu lub jego części nastąpiła w ramach działalności gospodarczej. W przedmiotowej interpretacji organ podatkowy stwierdził, że: „Niezbędnym do uznania dostawy towarów za działalność gospodarczą jest, aby w momencie jej dokonania podatnik miał zamiar dokonywać czynności wielokrotnie. Jeżeli podmiot dokonuje sprzedaży gruntu przeznaczonego pod zabudowę, a okoliczności nie wskazują, że czynności te wykonywane są z zamiarem ich powtarzania (kontynuowania) i nie zmierzają do nadania im stałego (zorganizowanego) charakteru, to nie można stwierdzić, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.”