Stawki podatków i opłat lokalnych na 2014 rok

05-03-2015

W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 724) zostały podane górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. Obwieszczenie wskazuje nowe, wyższe stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłat lokalnych (opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów). Zwiększenie powyższych stawek jest następstwem wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres pierwszego półrocza roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2013 r. ceny towarów i usług wzrosły w I półroczu 2013 r. o 0,9 %.