Świadczenia z ZFŚS nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT

05-03-2015

Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 27 maja 2013 r.
(znak PT1/033/20/831/KSB/12/RD50859)

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że: „(…) działania pracodawcy polegające wyłącznie na dokonaniu zakupów od osób trzecich, których nabycie w całości następuje ze środków Funduszu (takich jak np. wczasów dla pracowników i emerytów, kolonii i obozów dla dzieci pracowników, karnetów uprawniających do korzystania z basenów, siłowni i innych obiektów sportowych, biletów do kina, teatru, kompleksowych usług polegających na organizowaniu określonej imprezy kulturalnej) w celu udostępnienia ich osobom uprawnionym na zasadach wymienionych w ww. ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych podejmowane są poza sferą prowadzonej przez pracodawcę działalności gospodarczej (poza sferą jego aktywności jako przedsiębiorcy). Tym samym czynności te nie są podejmowane przez pracodawcę w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. W konsekwencji należy stwierdzić, że w tym zakresie pracodawca nie jest podatnikiem tego podatku. Powyższe odnosi się również do sytuacji, gdy nabyte w ww. sposób świadczenia współfinansuje beneficjent, tj. osoba uprawniona do korzystania z Funduszu, albowiem sam sposób finansowania nie zmienia charakteru rzeczonych świadczeń”. Minister Finansów wskazuje jednocześnie, że powyższej tezy nie można automatycznie stosować w sytuacji, gdy pracodawca podejmuje czynności w ramach jego aktywności jako przedsiębiorcy ” podatnika VAT, a polegających np. na świadczeniu przez pracodawcę, w związku z organizacją wycieczki na rzecz pracowników, usługi transportowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, finansowanej ze środków Funduszu (w całości lub części). W ocenie Ministra Finansów: ” Tego rodzaju czynności są bowiem rozliczane przez pracodawcę (podatnika VAT), zgodnie z zasadami ogólnie obowiązującymi w podatku VAT „. Powoduje to, że jego usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a podatek naliczony związany z tą usługą ” podlega odliczeniu.