Szkolenie dla członków samorządu nie jest dla nich przychodem

03-12-2017

Organizowane przez samorząd pielęgniarek „bezpłatne” szkolenie, finansowane ze składek uiszczanych przez członków samorządu, nie stanowi przychodu podatkowego dla jego uczestników – takie stanowisko wyraził NSA w wyroku z dnia 30 maja 2017.

Sprawa dotyczyła Izby Pielęgniarek i Położnych, która w ramach swojej działalności organizowała szkolenia mające na celu dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków izby. Szkolenia finansowane były ze składek członkowskich, uczestniczyć w nich mogły wyłącznie podmioty uiszczające składki na rzecz Izby. W związku z powyższym Izba powzięła wątpliwość, czy z tytułu uczestnictwa w takim „bezpłatnym” szkoleniu po stronie jego uczestników powstaje przychód podatkowy, a więc czy Izba ma obowiązek wystawienia deklaracji PIT-8C dla każdego uczestnika kursu.

Na pytanie Podatnika odpowiedzi twierdzącej udzielił Organ podatkowy, zauważając, że fakt uiszczania przez uczestników szkolenia składek członkowskich nie wpływa na niemożność uznania, iż prawo do uczestnictwa w darmowym szkoleniu jest dla nich nieodpłatnym świadczeniem. Odmiennego zdania był jednak WSA w Gliwicach. Sąd wskazał bowiem, że na gruncie stanu faktycznego niniejszej sprawy nie można przyjąć, iż uczestnicy szkolenia otrzymują od Izby świadczenie tytułem darmym, udział w szkoleniu nie stanowi tu zatem „nieodpłatnego świadczenia”.

Pogląd Sądu potwierdził NSA, podkreślając jednocześnie, iż przedmiotowej sprawy nie należy oceniać przez pryzmat orzecznictwa TK odnoszącego się do nieodpłatnych świadczeń realizowanych przez pracodawcę na rzecz pracownika, taka sytuacja nie zachodzi bowiem w owym przypadku.

Wyrok NSA z dnia 30 maja 2017r., sygn. I FSK 1206/15