TARCZA 2.0 – informacje dotyczące terminu wydatkowania środków uzyskanych w ramach subwencji, możliwości przeznaczenia tych środków oraz zasad umorzenia subwencji

07-07-2021

1. Termin wydatkowania subwencji w ramach Tarczy 2.0: 

W regulaminie Tarczy 2.0 nie został określony termin na wydatkowanie uzyskanej od PFR subwencji. Również z informacji uzyskanych na infolinii PFR wynika, iż nie ma przewidzianego terminu do kiedy należy wydatkować środki uzyskane w ramach TARCZY 2.0. Ponadto, z informacji uzyskanych od konsultanta PFR wynika, iż jeżeli po rozliczeniu subwencji pozostaną niewykorzystane środki wówczas beneficjent będzie mógł nadal z tych środków korzystać.

 

2. Przeznaczenie subwencji finansowej uzyskanej w ramach Tarczy 2.0:

 

2.1 Wydatki, na które beneficjent może przeznaczyć subwencję:

Zgodnie z § 8 ust. 1 regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa 2.0 („regulamin”) środki z subwencji finansowej mogą zostać przeznaczone przez beneficjenta wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej, w tym:

– kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez beneficjenta (z zastrzeżeniem katalogu negatywnego),

– kosztów zakupu towarów i materiałów,

– kosztów usług obcych,

– bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego,

– kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej,

– kosztów wszelkich zobowiązań publicznoprawnych, oraz

– amortyzacji sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

2.2 Wydatki, na które subwencja nie może zostać przeznaczona:

Według § 8 ust. 2 regulaminu środki z subwencji finansowej uzyskanej w ramach Tarczy 2.0 nie mogą zostać przeznaczone na:

– dokonywanie jakichkolwiek płatności (w tym, w szczególności, odpraw i innych podobnego rodzaju świadczeń związanych z zakończeniem relacji prawnych pomiędzy beneficjentem a osobą zatrudnioną, nagród, premii, udziału w zysku oraz innych świadczeń uznaniowo wypłacanych osobie zatrudnionej przez beneficjenta) na rzecz jakiejkolwiek osoby zatrudnionej z tytułu, lub w związku, z umową (w tym umową o pracę lub umową cywilnoprawną) łączącą taką osobę z beneficjentem, poza wynagrodzeniem podstawowym, wynagrodzeniem chorobowym lub wynagrodzeniem za czas przestoju,

– transfer środków pochodzących z programu 2.0, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, na rzecz właścicieli lub podmiotów powiązanych z beneficjentem,

– przedpłacanie kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów, oraz

– finansowanie transakcji nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni, w części lub całości, innego podmiotu, lub dokonywania transakcji, których celem jest, pośrednio lub bezpośrednio, takie nabycie lub przejęcie (zakaz akwizycji).

 

3. Warunki umorzenia subwencji w przypadku Mikrofirmy:

 

3.1 Umorzenie subwencji uzyskanej przez Mikrofirmę w całości:

Subwencja finansowa uzyskana w ramach Tarczy 2.0 w przypadku mikrofirmy podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia następujących przesłanek:

– utrzymanie działalności gospodarczej na 31 grudnia 2021 r., rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku o subwencję finansową do 31 grudnia 2021 r. (w okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. wobec przedsiębiorcy nie może rozpocząć się likwidacja, upadłość lub restrukturyzacja) oraz

– utrzymanie średniorocznego zatrudnienia w roku 2021 na co najmniej takim samym poziomie jak średnioroczne zatrudnienie w roku 2020. W sytuacji, gdy średnioroczne zatrudnienie mikrofirmy w roku 2020 różni się od liczby osób zatrudnionych, na które beneficjent otrzymał subwencję finansową, przyjmuje się, że średnioroczne zatrudnienie mikrofirmy za rok 2020 odpowiada liczbie osób zatrudnionych, na które została udzielona subwencja finansowa. Warunek utrzymania średniorocznego zatrudnienia w roku 2021 w porównaniu do średniorocznego zatrudnienia w roku 2020 uważa się za niespełniony w sytuacji, gdy mikrofirma zmieniła podstawę zatrudnienia ze stosunku pracy na stosunek cywilnoprawny dla więcej niż 30% osób zatrudnionych, na które udzielona została subwencja finansowa.

 

3.1 Sposób rozliczenia subwencji uzyskanej przez Mikrofirmę:

Weryfikacja spełnienia przez mikrofirmę warunku umorzenia subwencji finansowej zostanie dokonana przez PFR najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2022 r. Weryfikacja ta zostanie dokonana w oparciu o informacje przekazane do PFR przez organy publiczne, w tym ZUS.

Informacja o wysokości umorzenia subwencji finansowej wraz z informacją o kwocie subwencji finansowej podlegającej zwrotowi zostanie przekazana mikrofirmie poprzez:

– bankowość elektroniczną banku, za pośrednictwem którego mikrofirma otrzymała subwencję finansową,

– wiadomość wysłaną przez PFR na adres poczty elektronicznej wskazany przez mikrofirmę w umowie subwencji finansowej lub

– za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych.

Mikrofirma zobowiązana będzie do zwrotu nieumorzonej części subwencji finansowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania od PFR informacji.

 

4. Umorzenie subwencji w przypadku MŚP:

 

4.1 Zasady umorzenia subwencji w przypadku MŚP:

Otrzymana przez MŚP subwencja finansowa podlega umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia następujących przesłanek:

– utrzymania działalności gospodarczej na 31 grudnia 2021 r., rozumianego jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. (w okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. wobec przedsiębiorcy nie może rozpocząć się likwidacja, upadłość lub restrukturyzacja),

– rozliczenia nadwyżki udzielonej subwencji finansowej w terminie po 31 października 2021 r., jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r. oraz

– koszty stałe oraz wysokość przychodów wskazane we wniosku przez MŚP, będące podstawą wyliczenia kwoty subwencji finansowej, zostały podane zgodnie z rzeczywistym stanem.

 

4.2 Sposób rozliczenia subwencji uzyskanej przez MŚP:

MŚP zobowiązane będzie, w terminie od 31 października 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. rozliczyć otrzymaną subwencję finansową poprzez złożenie oświadczenia w przedmiocie rozliczenia subwencji finansowej. Rozliczenie subwencji finansowej, zostanie dokonane przez MŚP za pośrednictwem platformy elektronicznej (szczegółowe informacje w zakresie rozliczenia subwencji finansowej przez MŚP zostaną przedstawione przez PFR).

W sytuacji, gdy w wyniku złożenia oświadczenia o rozliczeniu:

– MŚP ustali, że w momencie składania wniosku uprawnione było do uzyskania subwencji finansowej w wyższej kwocie niż rzeczywiście otrzymana, MŚP nie będzie uprawnione do żądania wypłaty dodatkowej kwoty subwencji finansowej albo

– MŚP ustali, że w momencie składania wniosku uprawnione było do subwencji finansowej w niższej kwocie niż rzeczywiście otrzymana (uwzględniając rzeczywiste dane dotyczące kosztów stałych oraz rzeczywiste dane dotyczące spadku przychodów), MŚP będzie zobowiązane, niezależnie od jego pozostałych obowiązków wynikających z umowy subwencji finansowej i regulaminu, do dokonania na rzecz PFR zwrotu subwencji finansowej w części przekraczającej kwotę subwencji finansowej, do której MŚP było uprawnione, przy czym umorzeniu w takiej sytuacji podlega część subwencji finansowej niepodlegająca zwrotowi.

 

W przypadku niezłożenia przez MŚP oświadczenia o rozliczeniu subwencji w terminie do 31 stycznia 2022 r., PFR uprawniony będzie do wypowiedzenia umowy subwencji finansowej ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku MŚP będzie zobowiązane do niezwłocznego zwrotu całej kwoty subwencji finansowej.

 

PFR zweryfikuje oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej złożone przez MŚP, w szczególności w oparciu o dane uzyskane od Ministra Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej, nie później niż w terminie do 31 grudnia 2022 r. Jeżeli w wyniku weryfikacji przeprowadzonej przez PFR okaże się, że MŚP rozliczyło subwencję finansową w sposób nieprawidłowy lub nie dokonało zwrotu nadwyżki subwencji finansowej, MŚP będzie zobowiązane do niezwłocznego zwrotu całej kwoty subwencji finansowej. W przypadku, gdy kwota nadwyżki subwencji finansowej, która powinna zostać zwrócona przez beneficjenta będzie, w ocenie PFR, nieznaczna, PFR może odstąpić od żądania zwrotu całej kwoty subwencji finansowej.