Tarcza antykryzysowa – Prawo pracy

05-04-2020

Poniżej przedstawiamy zestaw informacji i dokumentów potrzebnych do wskazania konkretnych rozwiązań tarczy antykryzysowej.

Na samym wstępie trzeba zaznaczyć, że tarcza antykryzysowa nie posługuje się pojęciem tożsamym dla prawa podatkowego tj. przychodem czy też definicją obrotu wynikającą z art. 29a VAT. Przez spadek obrotów rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym (np. sprzedaż zamiast 10 towarów to 5 towarów) lub wartościowym (np. sprzedaż zamiast towarów o wartości 100 PLN, to o wartości 50 PLN) obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne przez starostów

 1. Informacja o:
 • Średniorocznym zatrudnieniu;
 • Rocznym obrocie netto ze sprzedaży towarów i wyrobów i usługo raz operacji finansowych
 • Sumie aktywów bilansu sporządzonego na koniec roku obrotowego
 1. Suma wypłaconych pracownikom wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy (umowy o pracę)
 2. Ewidencja sprzedaży za wskazane miesiące według ustalonej powyżej zasady
 3. Ewidencja sprzedaży za poprzedni rok w miesiącach odpowiadających miesiącom z roku 2020
 4. Informacja o ilości zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę (!)

Pożyczka od starosty

1. Informacja o:

 • Średniorocznym zatrudnieniu;
 • Rocznym obrocie netto ze sprzedaży towarów i wyrobów i usługo raz operacji finansowych
 • Sumie aktywów bilansu sporządzonego na koniec roku obrotowego

2.  Informacja o ilości zatrudnionych osób na dzień 29 lutego 2020 roku

Zwolnienie z składek ZUS

 1. Informacja o ilości osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych 
 2. Wysokość przychodów podatkowych w pierwszym miesiącu za który jest składany wniosek (!)

Świadczenie postojowe

I. Osoby wykonujące umowę cywilnoprawną

 1. Przesłanie umowy cywilnoprawnej będącej podstawą wypłaty wynagrodzenia
 2. Informacja o wypłaconym wynagrodzeniu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (wysokość)
 3. Czy przedsiębiorca otrzymał inne wsparcie w ramach Taryczy Antykryzysowej?
 4. Ew. wykaz z rachunków bankowych osoby wykonującej umowę cywilnoprawną.

II. Osoba prowadząca pozarolniczą DG

 1. Informacja o przychodach podatkowych w miesiącu poprzedzającym miesiąc za który ma być złożony wniosek
 2. Informacja o tym czy została zawieszona działalność gospodarcza
 3. Informacja o tym czy w przypadku zawieszenia działalność została zwieszona po 31 stycznia 2020 roku
 4. Informacja o sposobie rozliczania oraz ew. zwolnieniach VAT’owskich

Zwolnienie lub przedłużenie terminów płatności w podatkach lokalnych:

 1. Wykaz nieruchomości z przedstawieniem numeru działek, położeniem nieruchomości, numeru ksiąg wieczystych, rodzaju nieruchomości objętych księgą (Grunt, budynki, budowle itd.)
 2. Informacja która nieruchomość jest wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej (związana z działalnością gospodarczą)

POBIERZ PORADNIK >>