Tereny budowlane – projekt nowej definicji w ustawie o VAT

05-03-2015

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23%. Ustawodawca przewidział jednak zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej możliwość opodatkowania niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. I tak zgodnie z treścią aktualnie obowiązującego art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Analiza przywołanego powyżej przepisu wskazuje, że zwolnienie od podatku obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych m.in. w sytuacji, gdy nie są one przeznaczone pod zabudowę. Ustawodawca nie sprecyzował jednak w ustawie, jakimi kryteriami należy kierować się przy ustalaniu przeznaczenia danego gruntu. Analiza powyższego przepisu – w kontekście ustalenia co należy rozumieć pod pojęciem „terenów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę” – była przedmiotem licznych interpretacji Ministra Finansów.

 

Zgodnie z projektem z dnia 25 maja 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw powyższy przepis ma uzyskać nowe brzmienie. Zwolnieniu od podatku VAT ma bowiem podlegać dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Pominięto zatem w projekcie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT tereny przeznaczone pod zabudowę. Nowe brzmienie powyższego przepisu ma być bowiem konsekwencją wprowadzenia do ustawy definicji „terenów budowlanych”, która to swoim zakresem ma obejmować tereny przeznaczone pod zabudowę. Ww. projekt zakłada dodanie pkt 33 do art. 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez „tereny budowlane” będziemy rozumieć grunty przeznaczone pod zabudowę:

a) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub

b) zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w przypadku, gdy w momencie ich dostawy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja, o których mowa w lit. a.

 

Zgodnie z uzasadnieniem do ww. projektu ustawy definicja ta umożliwi m.in. prawidłowe stosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, w przypadku dostawy tych terenów. Powyższa regulacja stanowi implementację art. 135 ust. 1 lit. k Dyrektywy 2006/112/WE, zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają z VAT dostawy terenów niezabudowanych, inne niż dostawy terenów budowlanych, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. b Dyrektywy. Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 3 Dyrektywy „teren budowlany” oznacza każdy grunt nieuzbrojony lub uzbrojony, uznawany za teren budowlany przez państwa członkowskie.

 

Proponowane zmiany miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Należy spodziewać się, że większość proponowanych w projekcie zmian zostanie wprowadzonych do ustawy o VAT.