Treść zapisów umowy z menedżerem decydująca przy opodatkowaniu jego usług VAT.

03-03-2015

Wyrok Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego w Gliwicach z dnia 3 kwietnia 2014 r., sygnatura III SA/Gl 212/14

Rozstrzygana przez sąd administracyjny sprawa wynikła ze skargi menedżera na wydaną przez organ podatkowy, na jego uprzedni wniosek, interpretacji prawa podatkowego. Stan faktyczny, analizowany w interpretacji, a następnie w wyroku, dotyczył świadczenia przez menedżera, na podstawie zawartej umowy menedżerskiej, usług prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji w stosunkach zewnętrznych. Usługi zarządcze, świadczone przez menedżera, obejmowały przede wszystkim prowadzenie polityki handlowej spółki, koordynację i sprzedaż usług oraz obsługę posprzedażową klientów, prowadzenie logistyki oraz organizację procesu przewozowego w spółce. Usługi menedżer miał osobiście, bez udziału osób trzecich. Menedżer ponosił przy tym odpowiedzialność wobec spółki oraz osób trzecich za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy, niezależnie od swej odpowiedzialności z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu, ponoszonej na podstawie kodeksu spółek handlowych. Menedżer sam wybierał czas i miejsce, w jakich świadczyć miał usługę.
Menedżer podjął wątpliwość, czy taki zakres usług rodzi obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług.). Sąd w wydanym orzeczeniu stwierdził, iż treść umowy wprost wskazuje, że kontrakt nie tworzy stosunku prawnego takiego jaki zachodzi między pracodawcą a pracownikiem w przypadku zawarcia umowy o pracę. Podatnik wskazał, że zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu kontraktu menedżerskiego w czasie i miejscu przez siebie wybranym. To zaś znacząco odróżnia ten stosunek od typowego stosunku pracy. Tylko więzi podobne do stosunku pracy wyłączają bowiem obowiązek opodatkowania usług podatkiem VAT. Treść umowy powinna zostać sformułowana w sposób upodabniający ją do stosunku w pracy, w którym to spółka, na zasadzie podobnej jak pracodawca, odpowiada za szkodę i nienależyte wykonanie kontraktu przez menedżera. W analizowanej umowie warunek ten nie został spełniony, usługa ta musi być więc potraktowana jako samodzielnie wykonywana działalność gospodarcza, a co za tym idzie, jest ona opodatkowana podatkiem VAT.