Trwają prace nad zmianami w podatkach dochodowych.

03-03-2015

Na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2014 r. Komitet Rady Ministrów przyjął projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych i rekomendował go do rozpatrzenia Radzie Ministrów Projekt przewiduje wprowadzenie nieistniejących obecnie w polskim porządku prawnym rozwiązań przewidujących opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych, jak również wprowadza przepisy stanowiące doprecyzowanie już istniejących regulacji i eliminujące wątpliwości związane z ich aktualnym brzmieniem.

Projekt ustawy uwzględnia również uwagę Komisji Prawniczej dotyczącą doprecyzowania redakcji przepisów poprzez jednoznaczne wskazanie, iż w przypadku posiadania udziału podatnika w kilku zagranicznych spółkach kontrolowanych, dochód z każdej takiej spółki rozliczany jest odrębnie. Dochody te nie będą więc podlegać kumulacji i jednokrotnemu rozliczeniu.

Odrębny projekt obejmuje również polegające chociażby na wprowadzeniu opodatkowania świadczeń w naturze (np. dywidendy rzeczowej), nowej definicji zysków niepodzielonych podlegających opodatkowaniu w przypadku przekształcenia spółek, czy nowych zasad dotyczących cienkiej kapitalizacji. Zmiany te wejść miały w życie, w pierwotnym zamyśle, już w styczniu 2014 roku, ich wprowadzenie zdecydowano się jednak ostatecznie opóźnić o rok.

Zrewolucjonizowana zostanie także forma składania deklaracji podatkowych, w zakresie których to zasadą stanie się składanie ich w formie elektronicznej, natomiast tylko nieliczni podatnicy zachowają uprawnienie do składania ich w formie papierowej. Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej byłyby opatrywane podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jedynie w przypadku płatników podatku dochodowego od osób fizycznych będących osobami fizycznymi oraz podmiotów niepełniących funkcji płatnika tego podatku, przewiduje się podpisywanie deklaracji podatkowych niekwalifikowanym podpisem elektronicznym, opartym na danych autoryzujących osoby fizycznej.