TSUE zdecyduje o opodatkowaniu zaliczek od usług turystycznych

03-12-2017

W dniu 16 lutego Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalnego o obowiązek rozliczania przez biura podróży VAT od zaliczek otrzymywanych od klientów na poczet przyszłych usług turystycznych. Na odpowiedź TSUE branża turystyczna może poczekać nawet kilka lat.

Sprawa dotyczyła krakowskiego biura podróży, które podjęło spór z organem podatkowym w zakresie właściwego sposobu ustalenia momentu opodatkowania zaliczek uzyskiwanych od klientów według szczególnej procedury VAT marża, przewidzianej dla usług turystycznych. Zdaniem organu, w takim wypadku podatnik zobowiązany jest rozliczyć podatek już w momencie otrzymania zaliczki, na podstawie marży obliczonej w oparciu o prognozowane przychody i koszty związane z realizacją świadczenia turystycznego. Odmienne stanowisko zajmowało biuro, wskazując, iż w momencie otrzymania zaliczki od klienta nie jest w stanie jednoznacznie określić wartości podlegającej opodatkowaniu marży – otrzymana zaliczka powinna zatem zostać podatkowo rozliczona dopiero po realizacji konkretnego świadczenia turystycznego, w ramach marży obliczonej na podstawie rzeczywistych danych dotyczących usługi. WSA w Krakowie przyznało rację krakowskiej firmie, NSA powzięło jednak nie dające się usunąć wątpliwości w tej kwestii. Sąd wskazał bowiem, iż wprawdzie NSA w wyroku z dnia 19.12.2016 r., sygn. I FSK 510/15, zaaprobował stanowisko prezentowane przez biuro turystyczne, jednakże wszystkie wątpliwości związane z przedmiotowym problemem nie zostały jeszcze wyjaśnione – TSUE natomiast nie zajmował się dotychczas wskazanym zagadnieniem.

Praktycznym skutkiem skierowania przez NSA pytania prejudycjalnego do TSUE będzie przesunięcie ostatecznego rozstrzygnięcia omawianej kwestii o około 3-4 lata. Najprawdopodobniej wszystkie postępowania sądowoadministracyjne w podobnych sprawach będą zawieszane do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Trybunał.

Postanowienie NSA z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. I FSK 831/15