Ubezpieczenie przedmiotu leasingu, to usługa odrębna od leasingu

05-03-2015

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 17 stycznia 2013 r. (C-224/11)

Wyrok ten był długo wyczekiwany przez branżę leasingową w Polsce,
gdyż dotyczył niezwykle kontrowersyjnej kwestii opodatkowania podatkiem VAT ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Kwestia podlegająca rozstrzygnięciu dotyczyła pytania prejudycjalnego wniesionego przez NSA wyrokiem z dnia 7 kwietnia 2011 r. (sygn. I FSK 460/10), mającego ostatecznie rozstrzygnąć czy usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu stanowi usługę odrębną w stosunku do usługi leasingu, czy raczej należy ją traktować jako jej integralną część. Werdykt był o tyle istotny, że jeżeli uznać te usługi jako odrębne to należałoby również uznać ich niezależność w kontekście podatku VAT. Ostatecznie TSUE orzekł, że usługi leasingu i ubezpieczenia przedmiotu leasingu nie są ze sobą ściśle powiązane. Jednocześnie zaznaczył,  że leasingodawca może skorzystać ze zwolnienia VAT jeżeli sam, ale na rzecz leasingobiorcy dokonał ubezpieczenia przedmiotu leasingu, a następnie refakturował koszt tego ubezpieczenia na leasingobiorcę. Warto podkreślić, że ten niespodziewanie korzystny dla leasingodawców wyrok, ma charakter precedensowy i stanowi dla firm leasingowych podstawę do wznowienia postępowań dotyczących krzywdzącego doliczania VAT do ubezpieczenia leasingu. Szansa na odzyskanie nadpłaconego podatku VAT nie będzie  jednak trwać długo, na złożenie odpowiednich wniosków przewidziano bowiem jedynie 30 dni od opublikowania wyroku Trybunału w Dzienniku Urzędowym UE.

Pełną treść orzeczeń można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej NSA: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/