Uchwała NSA wyjaśni czy jednostka budżetowa gminy jest podatnikiem podatku VAT

05-03-2015

Orzecznictwo sądów administracyjnych

NSA w postanowieniu z dnia 30 stycznia 2013 r. (sygn. I FSK 311/12)

Sprawa dotyczyła Gminy, która miała wątpliwości, czy może swobodnie decydować i w zależności od potrzeb rejestrować siebie i swoje jednostki łącznie lub oddzielnie dla celów podatku VAT. Organ podatkowy stwierdził, że jeżeli: „(….) wyodrębnione ze struktury gminy jednostki budżetowe prowadzą działalność gospodarczą w sposób samodzielny, oceniany w oparciu  o obiektywne kryteria i wykonują czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to podmioty te należy uznać za odrębnych od gminy podatników podatku VAT. Powyższe oznacza, iż nie są możliwe i dopuszczalne proponowane przez wnioskodawcę dwa tryby rejestracji dla celów podatku VAT (…)”. Za nieprawidłowe uznano również taką sytuację, gdy gmina i jej jednostki budżetowe, które są samodzielne, posługują się jednym numerem identyfikacji podatkowej. WSA we Wrocławiu rozpatrując skargę utrzymał w mocy interpretację organu podatkowego. Sprawa następnie trafiła do NSA, który postanowił przedstawić składowi siedmiu sędziów NSA następujące pytanie: „czy w świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) jednostki budżetowe gminy są podatnikami podatku od towarów i usług?”.