Urząd Skarbowy nie przesądzi, kiedy powstało zobowiązanie podatkowe

03-12-2017

O chwili powstania zobowiązania podatkowego nie decyduje moment wskazany w decyzji wymiarowej. Pogląd taki wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w jednym z wrześniowych wyroków.

Sprawa dotyczyła upadłej Spółki, objętej postepowaniem układowym. W ramach owego postępowania ustalono harmonogram spłat długów powstałych przed momentem ogłoszenia upadłości. Wszelkie wierzytelności powstałe później Spółka miała regulować na bieżąco. Z możliwości tej chciał skorzystać organ podatkowy, domagający się zapłaty zaległego podatku VAT. Wprawdzie sama wierzytelność podatkowa powstała przed ogłoszeniem upadłości Spółki, jednakże decyzję wymiarową, dotyczącą przedmiotowej daniny, wydano już po tej chwili. Dyrektor Izby Celnej stanął na stanowisku, iż zaległość w VAT powinna zostać uiszczona z bieżących środków Spółki, gdyż o wierzytelności tej nie wiedziano w momencie zawierania układu.

Zarówno WSA w Warszawie, jak i NSA uznały jednak stanowisko organu za błędne. W uzasadnieniach wyroków wskazano, iż o chwili powstania wierzytelności z tytułu VAT decyduje wynikający z ustawy termin płatności daniny publicznej, nie zaś data wskazana przez organ w decyzji wymiarowej. W tym wypadku zatem wierzytelność z tytułu zaległości podatkowej, powstałej przed ogłoszeniem upadłości, nie może być egzekwowana poza układem.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 września 2016 r., sygn. II FSK 2473/14