Urząd Skarbowy sporządzi twoje zeznanie podatkowe

03-12-2017

Zakończono prace sejmowe nad ustawą nowelizującą ustawę o PIT. Nowe przepisy przewidują m. in. możliwość złożenia przez podatników wniosku do Urzędu Skarbowego o sporządzenie zeznania podatkowego.

W myśl nowych regulacji, podatnicy, uzyskujący dochody od płatników określonych w odpowiednich przepisach, będą mogli złożyć urzędowi skarbowemu wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego w terminie do 15 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, wskazując adres poczty elektronicznej, na który będzie wysyłana informacja o sporządzeniu zeznania przez urząd skarbowy.

Urząd skarbowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania ww. wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia 15 marca roku następującego po roku podatkowym, będzie zobowiązany do przekazania na adres poczty elektronicznej podatnika informacji o udostępnieniu w systemie teleinformatycznym zeznania za rok podatkowy. W systemie tym podatnik będzie mógł zeznanie w całości zaakceptować lub odrzucić. W przypadku, gdy podatnik zaniecha wskazanych czynności, zeznanie automatycznie będzie traktowane jako zaakceptowane.

Wniosek o sporządzenie zeznania trzeba będzie składać za pośrednictwem portalu podatkowego albo elektronicznej skrzynki podawczej systemu teleinformatycznego administracji skarbowej. Ustawa nowelizująca wprowadza też nowy przepis do Kodeksu karnego skarbowego, w myśl którego nie będzie podlegać karze podatnik, który złożył zeznanie poprzez jego akceptacje lub akceptacje automatyczną w systemie teleinformatycznym, w przypadku gdy zawiera ono błędy lub oczywiste omyłki powstałe z winy organu podatkowego lub płatnika.

W dniu 24 lutego ustawę przekazano Prezydentowi RP i Marszałkowi Senatu, planowo ustawa ma wejść w życie 15 marca br. Nową metodę będzie można zastosować już do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2016r.