Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Usługi wspomagające usługi ubezpieczeniowe również zwolnione z VAT.

03-03-2015

Wyrok NSA z dnia 20 marca 2014 r., sygn. I FSK 615/13

W wydanym orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził utrwaloną linię orzeczniczą, dotyczącą opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług pomocniczych, wspomagających świadczone przez podatnika usługi ubezpieczeniowe. Sąd potwierdził, iż usługi te również podlegają zwolnieniu od daniny.
Wyrok dotyczył spółki, świadczącej usługi likwidacji szkód powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych. Przyjmowała ona zgłoszenia, dotyczące szkód zaistniałych u ubezpieczonych, dokonywała odpowiedniej ich rejestracji oraz podejmowała decyzję odnośnie oszacowania i wypłaty odszkodowania. Za wyświadczone usługi spółka uzyskiwała zryczałtowane wynagrodzenie, określane na podstawie ilości zlikwidowanych szkód.
Spółka była przekonana, iż tak świadczone usługi podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy. W związku z powyższym, postanowiła zwrócić się do izby skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej w tejże sprawie. Organ nie przyznał jej jednak racji, odmawiając zwolnienia tak opisanych usług. Stwierdził przy tym, iż tak opisane usługi nie są usługami ubezpieczeniowymi, jedynie usługami pomocniczymi, polegającymi na badaniu stanu prawnego i faktycznego oraz oszacowaniu odszkodowania.
Spółka zaskarżyła interpretację do WSA. Ten zaś przyznał rację spółce. Art. 43 ust. 13 ustawy o VAT zwalnia od podatku usługi, które są elementem usługi ubezpieczeniowej. Zwolnione z VAT są więc usługi które są niezbędne i właściwe do wykonania usługi ubezpieczeniowej. Identycznego zdania był NSA, oddalając wniesioną przez organ podatkowy skargę.