Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Użyczenie działki a podatek dochodowy

03-12-2017

Otrzymanie nieodpłatnego świadczenia od krewnego bądź powinowatego wiąże się z powstaniem przychodu z nieodpłatnego świadczenia, który będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania – pogląd taki wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

W stanie faktycznym zaprezentowanym w interpretacji indywidualnej wnioskodawca planował wraz z żona wybudować dom na działce należącej do jego rodziców. Możliwość wybudowania budynku na gruncie opierałby się na nieodpłatnej umowie użyczenia pomiędzy rodzicami wnioskodawcy, będącymi właścicielami działki, a nim i jego żoną. Czy małżonkowie osiągną z tego tytułu przychód podatkowy?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż wnioskodawca uzyskał przychód w postaci nieodpłatnego świadczenia. Osiągnął on bowiem korzyść. Jednakże należy mieć na uwadze, iż nie wszystkie przychody podlegają opodatkowaniu. Przepis art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza zwolnienia niektórych kategorii przychodów z opodatkowania. I tak zgodnie z art. 21 ust 125 ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. Zwolnienie nie ma jednak zastosowania do świadczeń otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umów będących podstawą uzyskiwania przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Innymi słowy, nieodpłatne świadczenie w postaci użyczenia gruntu na cele budowalne dokonywane pomiędzy synem a rodzicami, bądź synową i teściami, jest zwolnione od podatku dochodowego. A zatem wnioskodawca nie będzie musiał zapłacić podatku od uzyskanego świadczenia. Organ w interpretacji zwrócił również uwagę, iż podatnik nie ma obowiązku zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego faktu zawarcia takiej umowy użyczenia.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 27 lipca 2017r., znak
0111-KDIB2-2.4011.131.2017.2.IN