W przypadku opodatkowania metodą liniową nie można rozliczyć się wraz z małżonkiem.

03-03-2015

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2 grudnia 2013 r. (znak ILPB1/415-996/13-4/AP)

Sprawa, będące przedmiotem interpretacji, dotyczyła niezbyt skomplikowanego stanu faktycznego. Podatnik pozostawał w związku małżeńskim, a między małżonkami panował ustrój wspólności majątkowej. Jednocześnie, od 2012 r. Podatnik prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą, w związku z czym zadeklarował opodatkowanie przychodów z tejże działalności na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT. Jest to opodatkowania na podstawie tzw. metody liniowej, w której to nie mamy do czynienia ze skalą podatkową, w której stawka podatku zależy od wielkości osiągniętego przychodu. W przypadku opodatkowania liniowego stawka podatku wynosi zawsze 19 procent, niezależnie od wielkości osiągniętego dochodu.

Podatnik zaprzestał jednak prowadzenia działalności gospodarczej i osiągania z jej tytułu jakiegokolwiek przychodu. Postanowił więc skorzystać z możliwości, jaką daje art. 6 ust. 2 ustawy o PIT, czyli z możliwości wspólnego opodatkowania małżonków, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa. Powziął jednak wątpliwość co do tego, czy może z tegoż rozwiązania skorzystać, opłacając daninę metodą liniową. W myśl stanowiska Podatnika winien on mieć mimo wszystko prawo do wspólnego rozliczeni, po spełnieniu oczywiście warunków przewidzianych w art. 6 ust. 2 ustawy o PIT.

Stanowiska takie nie znalazło aprobaty w oczach organu interpretacyjnego. Wskazał on na treść ustępu 8 artykułu 6. Wyłącza on możliwość zastosowania preferencyjnego sposobu opodatkowania przychodów obojga małżonków w przypadku, gdy chociażby jedno z małżonków podlega opodatkowaniu liniowemu na podstawie art. 30c. Fakt, iż Podatnik zaprzestał prowadzenia działalności i osiągania przychodów podlegających opodatkowaniu metodą liniową nie niweluje skutków zastosowania ustępu 8, a wyłączenie możliwości zastosowania preferencji trwa nadal.

Pełną treść interpretacji omówionych w powyższej części można znaleźć na oficjalnej stronie MF:https://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?rodzaj=2