Ważna inetrpretacja i orzeczenie dotyczące SKA oraz Centrów Badawczo-Rozwojowych

05-03-2015

Opodatkowanie akcjonariuszy SKA

 

Minister Finansów w dniu 11 maja 2012 r. wydał interpretację ogólną (znak DD5/033/1/12/KSM/DD-125) potwierdził stanowisko prezentowane dotychczas tylko przez sądy administracyjne –  stwierdzając w niej, że: z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym z tą datą – stosownie do art. 5 updop oraz art. 5b ust. 2 i art. 8 updof – połączeniu z pozostałymi przychodami, o których mowa w art. 12 updop oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 updof. Stosownie więc do przepisów obu tych ustaw – kwota przyznanej przez walne zgromadzenie SKA akcjonariuszowi (osobie fizycznej, osobie prawnej) dywidendy, na podstawie uchwały o podziale zysku tej spółki, stanowi przychód z działalności gospodarczej, od którego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 25 updop oraz art. 44 ust. 1 pkt 1 updof za miesiąc, w którym go uzyskano. Jeżeli podatnik oprócz ww. przychodu uzyskuje także inne przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, przyznana dywidenda zwiększać zatem będzie wysokość należnej zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy akcjonariuszom spółki komandytowo-akcyjnej (albo w którym został określony „dzień dywidendy”).

Powyższa interpretacja ogólna, która ma zapewnić jednolite stosowanie prawa podatkowego przez organy podatkowe kończy zatem okres, w którym występowały wątpliwości dotyczące opodatkowania akcjonariuszy SKA.

 

CBR – zaliczanie do KUP wydatków sfinansowanych ze środków funduszu inowacyjności

 

Centra Badawczo – Rozwojowe utworzone na podstawie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej posiadają prawo tworzenia funduszu innowacyjności przeznaczanego na pokrycie kosztów prowadzonych badań i prac rozwojowych oraz kosztów związanych z uzyskaniem patentu na wynalazek. Kwoty przeznaczone tytułem odpisu na fundusz innowacyjności stanowią koszt uzyskania przychodów.

Dotychczas organy podatkowe kwestionowały jednakże prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych wartości wydatków ponoszonych ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu innowacyjności – wskazując, że skutkowałoby to podwójnym zaliczeniem tego samego wydatku do kosztów podatkowych.

W wyroku z dnia 27 kwietnia 2012 r. WSA w Warszawie (sygn. III SA/Wa 2196/11) wyraził stanowisko przeciwne i opowiedział się za prawem CBR do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów na fundusz innowacyjności, jak i wydatków sfinansowanych ze środków tego funduszu. W chwili obecnej nie można przewidzieć, czy stanowisko to podzielone zostanie w dalszych wypowiedziach judykatury, jak i organów podatkowych.