Wierzytelność z darowanego weksla nie generuje przychodu podatkowego

03-12-2017

Darowany weksel, jako podlegający opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, nie będzie wiązał się z powstaniem przychodu podatkowego – wskazany pogląd potwierdził NSA w wyroku z dnia 3.11.2016r.

Sprawa dotyczyła podatnika, który w przyszłości miał dostać weksel własny od członka rodziny zaliczającego się do I grupy podatkowej. Wskazana czynność, jako darowizna, podlegałaby zatem opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W związku z powyższym Podatnik powziął wątpliwość, czy ewentualne spłacenie sumy wekslowej w przyszłości na jego rzecz wiązałoby się z koniecznością zapłaty przez niego podatku dochodowego. Jego zdaniem, spłacenie weksla przez członka rodziny nie wygeneruje po jego stronie obowiązku podatkowego – będzie to bowiem spłata wierzytelności już wcześniej opodatkowanej (podatkiem od darowizny).

Odmienne stanowisko zajął jednak organ podatkowy. Wskazał on, że różnica między ceną wykupu, a ceną „zakupu” weksla przez darczyńcę podlegać będzie opodatkowaniu jako przychód z dyskonta od papieru wartościowego. Z opodatkowania PIT wyłączone będzie jedynie przysporzenie związane z otrzymaniem dokumentu wekslowego.

Z powyższym stanowiskiem nie zgodził się WSA wskazując, iż w omawianym przypadku przedmiotem darowizny będzie prawo majątkowe, niezasadnym jest zatem rozdzielanie dla celów podatkowych okoliczności otrzymania weksla (w znaczeniu materialnym) oraz późniejszej realizacji wynikającego z niego prawa. W przeciwnym wypadku mielibyśmy bowiem do czynienia z jedynie iluzorycznym opodatkowaniem darowizny weksla, którego wartość byłaby znikoma (opodatkowaniu podlegałaby wartość papieru, na którym sporządzono weksel).

W swoim wyroku wskazanego poglądu nie zakwestionował NSA, oddalając skargę kasacyjną organu.

Wyrok NSA z dnia 3.11.2016r., sygn. II FSK 3129/14