Za wirtualną walutę faktura lub rachunek

03-12-2017

Wydatki związane z nabyciem wirtualnej waluty dla prowadzonej działalności gospodarczej mogą być wpisane do książki przychodów i rozchodów wyłącznie pod warunkiem ich odpowiedniego udokumentowania – takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

Sprawa dotyczyła Podatnika, prowadzącego działalność w zakresie handlu wirtualnymi przedmiotami w grach. W ramach prowadzonej aktywności nabywał on wirtualną walutę od producenta gry, skupował również od innych graczy wirtualne przedmioty, które następnie sprzedawał swoim klientom. Ze względu na specyfikę rynku, podmioty dokonujące sprzedaży na rzecz Podatnika nie wystawiały mu zgodnych z przepisami dowodów księgowych – wszystkie transakcje odbywały się bowiem na dużym poziomie anonimowości, producent gry w związku ze sprzedażą waluty wystawiał natomiast dokumenty niebędące fakturą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnik zwrócił się zatem do organu podatkowego z pytaniem, czy wydatki ponoszone na nabycie wirtualnych przedmiotów będzie mógł potwierdzić dokumentem wewnętrznym oraz dowodem dokonania przelewu, w celu ich zaewidencjonowania w książce przychodów i rozchodów.

Na tak postawione pytanie Organ udzielił odpowiedzi negatywnej. Wskazał on, iż zgodnie z postanowieniami rozporządzenia o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów, dokumentem księgowym zasadniczo może być jedynie rachunek lub faktura VAT. Rozporządzenie przewiduje także zamknięty katalog świadczeń, które mogą być dokumentowane tzw. dowodem wewnętrznym – wśród nich nie ma jednak wirtualnej waluty i przedmiotów. Opisana przez Podatnika dokumentacja może stanowić dowód w ewentualnym postępowaniu kontrolnym, na jej podstawie Wnioskodawca nie może jednak zaewidencjonować nabycia w uproszczonej ewidencji księgowej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1.12.2016r., znak 2461-IBPB-1-1.4511.480.2016.2.BK