Wkrótce startuje Małopolska Tarcza Antykryzysowa

03-05-2020

Zgodnie z zapowiedziami już za kilka dni rozpoczęty zostanie nabór wniosków do uzyskania bonów rekompensacyjnych w ramach programu Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Przedsiębiorcy do których adresowana jest pomoc będą mogli uzyskać wsparcie w wysokości od 9 do 441 tysięcy zł. przeznaczone na pokrycie wszelkich niezbędnych wydatków na utrzymanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Wnioski będzie można składać od 7 maja 2020 r. (godz. 12.00) do 30 października 2020 r. (godz. 15.00). Pula środków na program jest ograniczona zatem warto szybko i prawidłowo złożyć wniosek. Podmiotem prowadzącym nabór oraz ocenę wniosków będzie Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Co ważne, jedyną dopuszczalną metodą składania wniosków będzie przesłanie ich za pomocą generatora umieszczonego na stronie https://www.tarcza.malopolska.pl./. Wnioski w innych formach zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Już od 4 maja będzie można pracować nad wnioskiem w generatorze, lecz możliwość jego przesłania pojawi się kilka dni później.

Wsparcie przeznaczone będzie dla przedsiębiorców z sektora MSP (zatrudniających od 1 do 49 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, bez uwzględniania właściciela), którzy spełniają następujące warunki:

– posiadają siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego,

– napotkali trudności finansowe, które są skutkiem epidemii COVID-19. Warunek ten oznacza, że obroty w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w 2 półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 50%, 

– na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadzili działalność gospodarczą oraz nie znajdowali się w trudnej sytuacji (w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) (w tym nie byli w stanie upadłości lub likwidacji), 

– na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenie.

Co istotne, wsparcie uzyskane w ramach tego programu w założeniach będzie mogło być łączone z innymi formami wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej. Trzeba jednak pamiętać, że ten sam wydatek nie może zostać sfinansowanych z dwóch źródeł. Zauważalną zmianą względem typowych rozwiązań Tarczy Antykryzysowej jest przyjęcie przynajmniej 50% spadku obrotów w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w 2 półroczu 2019 r.

Wartość przyznanego wsparcia będzie wynosić 9000 zł na etat, który beneficjent wsparcia zadeklarował się utrzymać. Maksymalnie świadczenie może obejmować 49 etatów, co w rezultacie daje wsparcie o wartość 441 tysięcy zł. Otrzymany bon rekompensacyjny będzie mógł posłużyć do pokrycia wszelkich niezbędnych wydatków na utrzymanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa niezbędnych do utrzymania etatów, a w szczególności:

  • Podatków i opłat lokalnych
  • Opłat eksploatacyjnych i czynszów
  • Zaległych zobowiązań
  • Wynagrodzeń pracowników
  • Jako zabezpieczenie pożyczek i kredytów obrotowych

Przedsiębiorca otrzymujący wsparcie powinien utrzymać zatrudnienie w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego oraz nie zawiesić działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia uzyskania grantu. W przypadku nieutrzymania miejsc pracy, konieczny będzie zwrot wypłaconych środków proporcjonalnie do okresu oraz liczby nieutrzymanych pełnych etatów.

Więcej informacji, w tym regulamin udzielania świadczeń oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zawarte są na stronach małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (https://www.rpo.malopolska.pl/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus/wsparcie-dla-przedsiebiorcow-w-ramach-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej) oraz Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/rusza-wsparcie-dla-przedsiebiorcow-w-ramach-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej).