Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Współmałżonek pożyczkobiorcy nie zapłaci PCC

08-07-2015

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 czerwca 2015 r., znak IBPB-2-1/4514-61/15/AD

   Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zwrócił się podatnik pozostający w związku małżeńskim, w którym panuje ustawowa wspólność majątkowa. Małżonka Wnioskodawcy planowała uzyskanie w najbliższym czasie kilku pożyczek od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jest udziałowcem.

   Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy zaciągnięcie przez jego żonę pożyczek może dla niego rodzić jakiekolwiek obowiązki podatkowe na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Podniósł przy tym, iż udzielane przez spółkę pożyczki podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jako takie więc nie podlegają również opodatkowaniu PCC. Zdaniem Wnioskodawcy, pożyczki udzielone na rzecz małżonki Wnioskodawcy nie będą podległy opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w związku z czym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

   Organ potwierdził stanowisko wnioskodawcy. Podniósł przy tym, iż ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego wyliczenia podmiotów, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych. Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynikało, iż Wnioskodawca nie jest pożyczkobiorcą, przez co nie będzie ciążył na nim obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Organ podkreślił dodatkowo, iż kontekście tego rozstrzygnięcia bezprzedmiotowym jest więc ustalanie czy opisane we wniosku pożyczki podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.