Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Wydanie majątku wspólnikowi to nie przychód dla spółki

03-12-2017

Spółka przekazując majątek wspólnikowi w procesie likwidacji nie osiąga korzyści majątkowej. Z kolei czynność, w wyniku której następuje przeniesienie na wspólnika prawa własności składników majątku likwidowanej spółki nie jest odpłatnym zbyciem tego majątku a zatem nie powoduje powstania przychodu z tego tytułu.

Orzeczenia NSA odnosi się do zagadnienia związanego z przekazywaniem przez spółkę majątku wspólnikowi w trakcie postępowania likwidacyjnego. Powstaje bowiem pytanie, czy czynność taka powoduje powstanie przychodu po stronie spółki jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

W opinii Naczelnego sądu Administracyjnego, spółka przekazując majątek jedynemu wspólnikowi nie osiąga korzyści majątkowej, a zatem nie uzyskuje przysporzenia stanowiącego jej przychód. Co więcej, Sąd nie zakwalifikował czynności, w wyniku której następuje przeniesienie na wspólnika prawa własności składników majątku likwidowanej spółki, jako odpłatnego zbycia majątku powodującego powstanie przychodu z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych. Według NSA, przekazanie majątku likwidowanej spółki wspólnikowi jest czynnością jednostronną, która nie nakłada na wspólnika obowiązku spełnienia świadczenia wzajemnego, w szczególności wspólnik nie jest zobowiązany do zapłaty ceny. Naczelny Sąd Administracyjny przekazanie majątku zakwalifikował jako realizację dyspozycji zawartej w Kodeksie Spółek Handlowych, dotyczącej podziału między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Zanegował tym samym pogląd, zgodnie z którym przekazanie majątku jest wykonaniem zobowiązania spółki opartego o stosunek zobowiązaniowy o charakterze cywilnoprawnym.

Reasumując, z przepisów prawa nie wynika wprost, aby przekazanie majątku likwidowanej spółki na rzecz wspólnika powodowało powstanie po stronie Spółki obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych oraz brak jest podstaw do rozszerzenia katalogu przychodów określonego w ustawie podatkowej.

Wyrok NSA z 20 lipca 2017 r., sygn. akt II FSK 1641/15