Wykonywanie obowiązków przez komplementariusza a świadczenie usług dla VAT

05-03-2015

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 2 lipca 2013 r. (sygn. III SA/Gl 827/13)

Prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki przysługuje w SKA każdemu komplementariuszowi, zgodnie z art. 140 § 1 Ksh, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Jednocześnie zgodnie z art. 147 § 2 Ksh, jeżeli statut nie stanowi inaczej, komplementariuszowi nie pozbawionemu prawa prowadzenia spraw spółki, który pobiera wynagrodzenie z tytułu podejmowania czynności wymienionych w art. 137 § 1 i art. 141, nie przysługuje udział w zysku spółki w części odpowiadającej wkładowi jego pracy do spółki. Z powyższych regulacji wprost wynika związek pomiędzy wynagrodzeniem, które pobiera komplementariusz za prowadzenie spraw SKA, a udziałem w zysku spółki, który pomniejsza się w części odpowiadającej wkładowi jego pracy do spółki.

Sąd podkreślił, iż jeżeli podstawą prowadzenia spraw SKA przez komplementariusza, jak i pobierania przez niego z tego tytułu wynagrodzenia jest wyłącznie umowa spółki, statut i przepisy prawa określające jego obowiązki to stosunek komplementariusza do SKA jest w tym zakresie identyczny jak wspólnika spółki jawnej do tej spółki. Działa on w tym zakresie w istocie jedynie w imieniu i na rachunek spółki. Według sądu podmiot realizujący jedynie swoje uprawnienia właścicielskie bez prowadzenia działalności gospodarczej nie działa w charakterze podatnika VAT. Nie jest więc spełniona podstawowa i niezbędna przesłanka aby uznać czynności wykonywane przez komplementariusza za opodatkowane.