Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu nie korzysta ze zwolnienia od podatku PIT

05-03-2015

Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 10 lipca 2013 r. (znak DD3/033/101/CRS/13/RWPD-48186/RD-70022/13)

W związku z ustanawianiem służebności przesyłu pojawiły się wątpliwości co do możliwości zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o PIT, wynagrodzenia otrzymywanego przez właściciela nieruchomości z tytuły ustanowienia takiej służebności. Stosownie do powyższego artykułu wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu: a. ustanowienia służebności gruntowej, b. rekultywacji gruntów, c. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie ? w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Minister Finansów w wydanej w dniu 10 lipca 2013 r. interpretacji ogólnej (znak DD3/033/101/CRS/13/RWPD-48186/RD-70022/13) stwierdził, że na gruncie przepisów ustawy PIT otrzymane wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o PIT, a zatem podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 cyt. ustawy jako przychód z innych źródeł, o którym mowa art. 20 ust. 1.