Wynajem kilkunastu lokali to nie działalność gospodarcza

03-12-2017

W przypadku, gdy podatnik wynajmuje kilkanaście garaży niezwiązanych z działalnością gospodarczą, dopuszczalne jest ryczałtowe opodatkowanie przychodów z tego tytułu – stanowisko to zaaprobował NSA w kwietniowym wyroku.

Sprawa dotyczyła małżeństwa, będącego w posiadaniu kilkunastu garaży. Dwa z nich miały zostać wykorzystane na własny użytek małżonków, pozostałą część planowano wynająć. Powyższe doprowadziło podatników do wątpliwości, czy przychody z owego najmu będą mogły zostać opodatkowane ryczałtowo, jako najem prywatny.

Na tak postawione pytanie organ udzielił odpowiedzi negatywnej, wskazując, iż działalność małżonków prowadzona jest w celu osiągnięcia dochodu oraz ma ona charakter zorganizowany i ciągły – należy zakwalifikować ją zatem jako działalność gospodarczą.

Odmienne stanowisko zaprezentował jednak WSA w Gliwicach – wskazał on bowiem, iż przychód z najmu nie musi w każdym przypadku zostać zakwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej. Sąd stwierdził również, iż „wynajmowanie nieruchomości ma w praktyce charakter ciągły (…), dokonywane jest we własnym imieniu przez wynajmującego i na jego rachunek, a z reguły – nastawione jest na osiągnięcie przychodu. Te więc elementy umowy najmu są tożsame z cechami działalności gospodarczej, zatem nie mogą stanowić cech różnicujących te dwa źródła przychodu.” Bez znaczenia pozostaje tutaj również ilość wynajmowanych lokali. Najem może zostać potraktowany jako wykonywany w ramach działalności gospodarczej jedynie jeżeli przedmiotem najmu są składniki majątkowe związane z działalnością gospodarczą – i to ta właśnie okoliczność, zdaniem Sądu, ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego zakwalifikowania najmu jako źródła przychodu.

Stanowisko Sądu I instancji w całości potwierdzone zostało przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Wyrok NSA z dnia 21.04.2017 r., sygn. II FSK 845/15