Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Wynajem samodzielnego garażu z najwyższą stawką VAT

03-12-2017

W wydanej 5 stycznia 2016 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, iż w przypadku zawarcia odrębnych umów najmu garażu, niezwiązanych z mieszkaniami (np. poprzez wpis w jednej księdze wieczystej), usługi najmu nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT jako usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Sprawa dotyczyła zakładu budżetowego gminy, przedmiotem działalności którego jest zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy oraz innymi nieruchomościami przekazanymi mu w zarząd. Działalnością podstawową jednostki jest wynajem pomieszczeń na cele mieszkalne, jak również wynajem lokali użytkowych i garaży. W ramach zarządu nieruchomościami, odrębnie wynajmowane są lokale, odrębnie natomiast, na podstawie niezależnej umowy, garaże. Istnieje przy tym możliwość osobnego wynajęcia i lokalu, i garażu. W części przypadków, lokale i garaże nie są posadowione na tej samej nieruchomości i nie są objęte jedną księgą wieczystą. W związku z tak opisanym stanem faktycznym jednostka zadała pytanie, czy usługi wynajmu garaży najemcom lokali mieszkalnych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, niezależnie od tego gdzie znajduje się lokal mieszkalny i garaż. Zdaniem podatnika, usługi takie podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

Z takim stanowiskiem nie zgodzi się organ podatkowy. W wydanej interpretacji podkreślił, iż zasadniczą kwestią dla ustalenia czy dana usługa podlega opodatkowaniu czy zwolnieniu od podatku pozostaje określenie celu realizowanego przez osobę bezpośrednio uczestniczącą w świadczeniu usługi. Zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak i przepisy wykonawcze do tej ustawy, nie zawierają definicji zarówno lokalu mieszkalnego, pomieszczeń pomocniczych oraz lokalu użytkowego. Zdaniem organu, w przypadku świadczenia usług najmu garażu nie jest spełniona przesłanka stanowiąca o charakterze wynajmowanej nieruchomości. Garaż jest bowiem lokalem o charakterze użytkowym, służącym, co do zasady, do przechowywania pojazdu, nie stanowiąc przy tym pomieszczenia pomocniczego oraz gospodarczego służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. W konsekwencji organ uznał, iż najem garażu jako świadczenie niezależne i odrębne od usługi najmu lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 05 stycznia 2016 r., znak IBPP2/4512-840/15/RSz