Wypłacone przez najemcę odstępne podlega opodatkowaniu

03-12-2017

Wypłata środków pieniężnych wynajmującemu w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy najmu stanowi zapłatę za podlegającą opodatkowaniu usługę – pogląd ten potwierdził NSA w marcowym wyroku.

Sprawa dotyczyła podatnika VAT, który zawarł umowę o najem lokalu na czas określony. W związku z pozyskaniem nowego lokalu przez wynajmującego, podatnik zawarł z nim porozumienie, na mocy którego zobowiązał się on do wypłaty odszkodowania w związku z wcześniejszym zakończeniem stosunku prawnego. Podatnik powziął wątpliwość, czy przekazane wynajmującemu środki powinny zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

W ocenie organu podatkowego, w opisanym przypadku pieniądze wypłacone kontrahentowi nie stanowią odszkodowania – środki przekazane najemcy należy bowiem traktować tutaj jako zapłatę za usługę w postaci wyrażenia zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy. Organ wskazał bowiem, iż w opisanej przez podatnika sytuacji zakończenie stosunku prawnego następuje za obopólną zgodą stron umowy – nie dochodzi tu zatem do powstania szkody, którą podatnik miałby naprawić poprzez wypłatę przedmiotowej sumy.

Sąd I instancji potwierdził stanowisko organu, zaznaczając jednocześnie, iż wypłacone przez najemcę środki nie mogą zostać potraktowane jako zadośćuczynienie za utracone korzyści – w ocenie Sądu, przedmiotowa suma stanowi bowiem wynagrodzenie za działanie wynajmującego. Powyższy pogląd potwierdził NSA, podkreślając, iż oceniany przypadek nie powinien zostać potraktowany jako wypłata odszkodowania.

Wyrok NSA z dnia 22.03.2017r., sygn. I FSK 1283/15.