Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dochodów pracowniczych

03-03-2015

Wyrok Trybunał Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. K7/13

W dniu 8 lipca 2014 r. zapadł ważny dla pracowników wyrok Trybunał Konstytucyjnego. Wydane na wcześniejszy wniosek Konfederacji lewiatan orzeczenie o sygnaturze K7/13 jednoznacznie stwierdza, iż przepisy dotyczące przychodów pracowników z tytułu ?innych nieodpłatnych świadczeń? na ich rzecz są zgodne z Konstytucją.
Orzeczenie to przecina wszelkie wcześniejsze spory, dotyczące komplikacji związanych z prawidłową interpretacją przepisów art. art. 12 ust. 1 oraz 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konfederacja Lewiatan powzięła wątpliwość co do konstytucyjności opodatkowania zbiorczej kategorii ?innych nieodpłatnych świadczeń? dla pracownika, wymienionych w tychże przepisach. Zdaniem Lewiatana tak szeroka przesłanka ustalania dochodu pracowniczego narusza zasadę wyłączności ustawowej w sprawach podatkowych oraz zasadę pewności prawa. Takie sformułowanie przepisu prowadzi bowiem, zdaniem Konfederacji, do opodatkowania każdego z potencjalnych świadczeń, jakie otrzymać ma ze stosunku pracy pracownik. Brak jest jednocześnie w przepisach, zdaniem Wnioskodawcy, wskazówki jak określić kwotę takiego przychodu.
To na gruncie tychże przepisów wynikały w przeszłości spory z fiskusem, dotyczące chociażby nieodpłatnego dowozu pracownika do miejsca pracy czy też wykupywanych przez pracowników bezpłatnych abonamentów medycznych. Wątpliwości podatników budził fakt powstawania w takim przypadku dochodu po stronie pracownika. Spory dotyczyły tak samego powstania przychodu pracowniczego, jak i ustalenia jego wartości.