Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Wzmożone prace nad klauzulą o unikaniu podwójnego opodatkowania

03-12-2017

Od grudnia 2015 roku prace nad projektem przebiegają w stosunkowo wolnym tempie. Zgodnie jednak z deklaracjami wyrażanymi przez Ministerstwo Finansów, klauzula o unikaniu podwójnego opodatkowania powinna wejść w życie jak najszybciej – jej wprowadzenie pozwoliłoby bowiem na częściową likwidację niedoborów wpływów podatkowych w budżecie państwa. Przedstawiciele Ministerstwa wskazują również, iż szybkie uchwalenie projektu pozwoliłoby na zbadanie sposobu funkcjonowania w praktyce tego typu klauzuli w polskim porządku prawnym. Wiedza ta stanowiłaby cenną wskazówkę dla polskiego rządu w kontekście planowanych negocjacji dotyczących kształtu dyrektywy unijnej odnoszącej się do problematyki unikania opodatkowania.
Już w grudniu 2015 r. przedmiotem prac legislacyjnych stał się projekt zmian w Ordynacji podatkowej, przewidujący wprowadzenie do ustawy klauzuli o unikaniu opodatkowania. Jak przeczytać można w uzasadnieniu projektu: „Podstawowym celem klauzuli jest prewencyjne eliminowanie korzystania ze schematów unikania opodatkowania. Ograniczenie agresywnego planowania podatkowego pozwoli na wzrost bazy podatkowej w Polsce. Zauważalne jest zwłaszcza nadmierne, nieuzasadnione zwiększanie kosztów uzyskania przychodów, co powoduje z kolei spadek wysokości dochodów do opodatkowania”. Nowe regulacje miałyby definiować unikanie opodatkowania jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem ustawy podatkowej. Unikanie opodatkowania nie miałoby skutkować osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli tego typu sposób działania zostałby uznany za sztuczny. Autorzy projektu przewidzieli także dodatkowe mechanizmy mające na celu utrudnienie dokonywania „agresywnych” optymalizacji podatkowych – przykładowo, czynności uznane za unikanie opodatkowania nie miałyby być chronione przez korzystne dla optymalizatorów interpretacje indywidualne. Podatnicy mieliby otrzymać również instrumenty umożliwiające im ochronę stosowanych metod rozliczeń podatkowych przed zastosowaniem w stosunku do nich opisanych wyżej mechanizmów walki z optymalizacją – projekt przewiduje bowiem możliwość wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie tzw. opinii zabezpieczającej.