Zagraniczne przepisy pojawiające się w stanie faktycznym nie mogą stanowić podstawy do odmowy wydania interpretacji

03-12-2017

Przytoczenie przepisów prawa obcego w stanie faktycznym zawartym w składanym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie może stanowić podstawy do odmowy jej wydania przez organ. Do takich wniosków doszedł WSA w Warszawie w wyroku z dnia 10 grudnia 2015 r.

Sprawa dotyczyła polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, planującej zaangażowanie swych aktywów na terenie Białorusi poprzez uczestnictwo w jednej z tamtejszych spółek. Spółka zobowiązała się do wniesienia do białoruskiego podmiotu aportu w postaci innej niż zorganizowana część przedsiębiorstwa. W opisie stanu faktycznego, spółka pokrótce przedstawiła obowiązujące na Białorusi regulacje prawne oraz podatkowe dotyczące tego rodzaju zdarzenia. Miało to na celu wskazanie, iż na gruncie białoruskich przepisów przychód podatkowy powstaje w innym momencie, niż ma to miejsce na podstawie polskiej regulacji. W związku z powyższym, spółka zadała pytanie dotyczące momentu powstania przychodu z tytułu objęcia jednostek uczestnictwa w spółce białoruskiej na gruncie polskich przepisów podatkowych.

Organ podatkowy odmówił odpowiedzi na pytanie. Powołał się przy tym, iż interpretacji podlegają tylko przepisy, o których mowa w art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Spółka zaskarżyła powyższe rozstrzygnięcie do sądu wskazując, iż zdaje sobie sprawę, iż organ nie dokona oceny obcej regulacji podatkowej. Przytoczenie ich w stanie faktycznym miało na celu jedynie rzetelne jego przedstawienie. Spółka wskazała, iż celem zadanego we wniosku pytania jest ocena przez organ polskich przepisów. Sąd podzielił stanowisko spółki. Przyznał przy tym, że obce przepisy prawne nie mogą stanowić przedmiotu analizy organu. Niemniej jednak, organ powinien w przedmiotowej sprawie dokonać analizy polskiej regulacji. Wyrok nie jest prawomocny.

wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 grudnia 2015 r., sygn. III SA/Wa 802/15.