Zakończono prace nad ustawą o KAS

03-12-2017

W listopadzie obie Izby Parlamentu zakończyły pracę nad ustawą tworzącą Krajową Administrację Skarbową.

Krajowa Administracja Skarbowa powstać ma poprzez połączenie dotychczas działających odrębnie struktur Służby Celnej, administracji podatkowej oraz kontroli skarbowej. W ocenie projektodawców, działanie organów skarbowych w funkcjonującym obecnie systemie wpływało negatywnie na „stopień ściągalności należnych zobowiązań podatkowych i ukształtowanie budżetu państwa, a zatem na możliwości wykonywania funkcji państwowych przez jednostki administracji rządowej, a także na poziom dobrowolności w wypełnianiu zobowiązań o charakterze powszechnym”, co z kolei wiązało się z nadmiernymi kosztami poboru podatków w Polsce.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, konsolidacja struktur administracji skarbowej w ramach KAS ma na celu ograniczenie skali oszustw podatkowych, zwiększenie skuteczności poboru należności podatkowych i celnych oraz zwiększenie poziomu dobrowolności wypełniania obowiązków podatkowych. Postanowienia nowej ustawy mają wpłynąć również na polepszenie jakości obsługi podatników i obniżenie kosztów funkcjonowania administracji skarbowej, a także spowodować rozwój profesjonalnych kadr urzedniczych.

Podkreślenia wymaga, iż treść projektu ustawy aż do samego końca prac legislacyjnych wzbudzała kontrowersje. Tytułem przykładu, warto wskazać w tym miejscu na zapis projektu obciążający KAS obowiązkiem prowadzenia kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym na zasadach określonych w ustawie Prawo lotnicze. Ostatecznie jednak, na skutek przyjęcia przez Sejm poprawek wniesionych przez Senat, wskazany przepis został usunięty.

Dnia 21 listopada przekazano ustawę Prezydentowi, który podpisał ją 1 grudnia. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 marca 2017 roku.