Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Zakup biletu lotniczego bez podatku u źródła

03-12-2017

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad nowelizacją przepisów ustaw o podatkach dochodowych, które znosiłyby obowiązek odprowadzania przez polskie podmioty gospodarcze podatku u źródła w związku z nabywaniem biletów od zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej.

W obecnym stanie prawnym, przychód uzyskiwany na terytorium RP przez będące nierezydentami zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej podlega ryczałtowemu opodatkowaniu w wysokości 10% tego przychodu. Podmiotem zobowiązanym do potrącenia i wpłaty tego podatku (oraz do wypełnienia dodatkowych obowiązków dokumentacyjnych) jest natomiast płatnik, będący osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, lub też osobą fizyczną będącą przedsiębiorcą, który dokonuje wypłat opisanych wyżej należności. Zauważenia wymaga również, iż konkretne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują korzystniejsze mechanizmy opodatkowania wskazanego dochodu (co wiąże się ze zwolnieniem płatnika z części jego obowiązków), jednakże zastosowanie ich postanowień wymaga każdorazowego pozyskania od zagranicznego przedsiębiorcy jego certyfikatu rezydencji, co w praktyce bywa niewykonalne. Nierezydenci często nie zgadzają się także na potrącenie podatku z przekazywanej im zapłaty – płatnicy uiszczają go zatem niejednokrotnie z własnej kieszeni.

Ze względu na powyższe okoliczności, Ministerstwo proponuje nowe brzmienie odpowiednich przepisów ustaw podatkowych, zgodnie z którymi z opodatkowania u źródła wyłączony zostanie przychód zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej, osiągnięty z biletów lotniczych nabytych przez pasażerów w ramach lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, na mocy nowych przepisów podatek u źródła będzie pobierany „wyłącznie od przewozów nierozkładowych, gdzie jest możliwość negocjacji ceny i dochodzi do bezpośredniej interakcji pomiędzy przewoźnikiem lotniczym a klientem (klient ma możliwość negocjowania umowy, poboru podatku bądź wyegzekwowania certyfikatu rezydencji).”